Farent kan aan veel veranderingen in de wereld haar steentje bijdragen: aan sociale cohesie en gemeenschapszin, aan duurzaamheid, aan het ondersteunen van ouderen bij langer zelfstandig thuis wonen, aan talentontwikkeling en gelijke kansen voor jongeren, aan het dichten van de kloof van de leefwereld van inwoners naar de systeemwereld. Als Farent willen we op de vele plaatsen waar wij werken de verbinder zijn, de bruggenbouwer en een goede samenwerkingspartner. Meer dan ooit is dit nodig in onze huidige samenleving.

Juist in het afgelopen coronajaar is extra gebleken hoe belangrijk sociaal werk is wanneer de samenleving onder druk staat. Sociaal werk zorgt voor verbinding tussen inwoners en is dichtbij aanwezig met laagdrempelige ondersteuning en hulp. Sociaal werk is een vangnet, als de zelf- en samenredzaamheid van inwoners langdurig wordt aangesproken en de draagkracht in de samenleving vermindert.

De aanhoudende coronacrisis had gedurende 2021 verstrekkende sociale impact.

Onder inwoners namen gevoelens van onzekerheid en eenzaamheid toe, de mentale weerbaarheid nam vooral bij jongeren af, onderwijsachterstanden groeiden en ook de schuldenproblematiek en het huiselijk geweld namen toe. Mantelzorgers ervaarden toenemende belasting.

Waar mogelijk is de fysieke dienstverlening voortgezet. Zo bleven de huiskamers, wijkpleinen, buurtcentra en jongerencentra zoveel mogelijk open, werkte het crisisinterventieteam (CIT) gedurende de hele coronacrisis 24/7 door, werden er huisbezoeken afgelegd, waren de schoolmaatschappelijk werkers present op scholen en werden ambulante contacten in de wijken met jongeren en volwassen bewoners onderhouden. Ook was voor inwoners een bezoek tijdens onze coronaproofspreekuren op locatie mogelijk. In tijden waarin diensten niet fysiek geleverd konden worden, is overgeschakeld naar digitale dienstverlening. Denk aan e-hulpverlening, online trainingen, inzet van social media en social gaming om jongeren te bereiken. Vaak is fysieke en digitale dienstverlening gecombineerd. Inmiddels is de e-hulpverlening bij Farent niet meer weg te denken.

Iedere coronagolf had andere kenmerken en vroeg om flexibiliteit om de dienstverlening aan te passen. Er zijn allerlei activiteiten voor bewoners en jongeren afgesproken in het crisisberaad van de gemeente, uitgevoerd door PowerUp073, maatschappelijk werk en het opbouwwerk. Zo verzorgde het jongerenwerk in de zomer een speciaal programma voor kinderen met leerachterstand, werden vanaf het najaar naast schoolmaatschappelijk werkers ook schooljongerenwerkers op de scholen ingezet (versterken mentale weerbaarheid jongeren, inzet NPO gelden) en maakte de mantelzorgondersteuning Farent samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een draaiboek voor de zogenaamde ‘Code Zwart’, waarbij Farent meer mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp zou inzetten. Gelukkig hoefde ‘Code Zwart’ niet afgekondigd te worden, maar in deze spannende periode heeft Farent nauw samengewerkt met het JBZ om coronapatiënten eerder uit het ziekenhuis te plaatsen en thuis op te vangen.

De samenwerking met maatschappelijke partners is ook in dit tweede coronajaar geïntensiveerd. Zoals met onze partners Basisondersteuning ’s-Hertogenbosch, de zorginstellingen, het onderwijs, de vrijwilligersorganisaties en de medische sector.

Deze jaaropgave geeft een impressie van de inzet van Farent. We laten zien hoe we met onze inzet erin geslaagd zijn om in 2021 er juist te zijn voor cliënten en wijkbewoners.

Hanneke Jacobs, Bestuurder Farent

Inzet van Farent

Er gebeurde veel in 2021: een overzicht in vogelvlucht van de inzet van Farent

In ’s-Hertogenbosch en Vught leverde Farent een gecombineerde dienstverlening van welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk (AMW) en schoolmaatschappelijk werk (SMW). In de overige gemeenten leverde Farent voornamelijk AMW en SMW.

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) was 24/7 bereikbaar, ging ‘erop af’ als dat nodig was, en gaf uitvoering aan de functies ‘melden en horen’ in het kader van de WvGGZ. Er was in 2021 sprake van een sterk toenemend aantal crisissituaties en zorgwekkende veiligheidszaken, én een toenemend beroep van professionals van andere organisaties op de CIT-consultfunctie. Een analyse van de caseload wees uit dat uitbreiding van het CIT noodzakelijk was. Bij de contractverlenging is door het RIOZ namens de regiogemeenten besloten tot een budgetverhoging vanaf 2022. Dit maakt het team van het CIT meer robuust om het 24/7 rooster te draaien en de toenemende aantal casussen op zich te nemen. Ook is er nu meer tijd voor het uitbouwen van de relaties met netwerkpartners in de zorg- en veiligheidsketen, de consultfunctie voor professionals van andere welzijns- en zorgorganisaties.

Koo beantwoordde een gestaag toenemende stroom van informatie- en adviesvragen van inwoners en zorgde voor goede doorgeleiding van deze vragen naar het juiste loket. Het bereik via de diverse kanalen was als volgt: telefoonteam 25.838 bellers, wijkpleinen 4.144 bezoekers en website 29.575 bezoekers.

De Buurtteams bleven in verbinding met kwetsbare buurtbewoners. De Buurtteams zijn multidisciplinair samengesteld en combineren individuele en collectieve ondersteuning in de wijk. De Buurtteams ondersteunden de veerkracht van de Bossche samenleving en verleenden hulp op vraag van de wijkbewoners.

In de Gestelse Buurt startte het project Gezinscoaches en boekte Farent mooie resultaten door met een nieuwe aanpak toegang te krijgen tot 10 moeilijk bereikbare multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen hebben vaak het vertrouwen in de hulpverlening verloren. Door laagdrempelig contact en nieuw opgebouwd vertrouwen konden de gezinscoaches hen helpen en de voor hen noodzakelijke verbindingen in de wijk leggen.

Farent nam deel aan project ‘Thuis in de Wijk’, op uitvoerend niveau, in de projectgroep en de stuurgroep. In deze samenwerking op casusniveau worden ‘onoplosbare’ casussen in het netwerk van professionals uit wonen, welzijn en zorg, op onorthodoxe wijze tot een oplossing gebracht.

De vrijwilligerscentrale Galant actualiseerde steeds voor inwoners van ’s-Hertogenbosch de website met een handzaam overzicht van alle vrijwilligersinitiatieven ten tijde van corona, zodat inwoners snel de juiste hulp konden vinden. Zo werd Galant een schakelpunt voor het aanbod van hulp en hulpvragen. Er werd intensief samengewerkt met de gemeente, het Rode Kruis, Crew against Corona. Samen met ‘S-Port en Huis73 is een meldpunt ingericht. Ook is samen met 18 organisaties een pakkende wervingscampagne gestart voor het werven van maatjes en zijn 26 nieuwe maatjes geworven.

De huiskamers voor kwetsbare ouderen bleven zoveel mogelijk open en bij sluiting vanwege coronamaatregelen werd op een andere wijze contact onderhouden met de deelnemers, b.v. door huisbezoek of telefonisch contact. Ook ging het project ‘Dementievriendelijke gemeente’ in 2021 van start.

Het Steunpunt Eenzaamheid en het Steunpunt Mantelzorg verzorgde tal van activiteiten, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare, eenzame inwoners en jonge mantelzorgers.

De Vrijwillige Thuishulp verleende sociale ondersteuning en hand en spandiensten. Onze maatjes onderhouden langdurig contact met de hulpvrager en leveren individueel maatwerk. Voor ‘respijtzorg’ werd steeds vaker een team van steunvrijwilligers ingezet. In 2021 is van deze nieuwe manier van werken samen met Vilans en Movisie een methodiekbeschrijving gemaakt om de aanpak overdraagbaar te maken naar andere sociaal werk organisaties.

Het AMW was binnen de Buurtteams bereikbaar voor cliënten met e-hulpverlening, indien noodzakelijk werden huisbezoeken afgelegd of werd op afspraak spreekuur gehouden. In de caseload was een sterke toename van complexe problematiek te zien. Het AMW leverde ook regelmatig overbruggingszorg voor cliënten, die door wachtlijsten voor indicatie of bij zorginstellingen niet terecht konden.

In 2021 is Farent in samenwerking met Humanitas en Koo gestart met het vormgeven van het ‘loket’ echtscheiding. Doel is: het geven van informatie, advies en consulatie aan gezinnen en organisaties. Dit om te voorkomen dat er zware trajecten moeten worden ingezet.

Bij het schoolmaatschappelijk werk (SMW) pasten de medewerkers de vorm van hun dienstverlening steeds aan in overleg met de scholen, afhankelijk van of de scholen open of gesloten waren. Ook de kwantitatieve inzet werd op vraag flexibel geleverd.

Samen met het jongerenwerk werd door het SMW het project ‘Join Us’ uitgevoerd, een aanbod voor jongeren met eenzaamheidsproblemen.

Het SMW heeft in 2021 ‘Kellyschoolsocialwork’ ontwikkeld. Met behulp van beeld en tekst worden met aansprekende tekeningen de vragen en beleving van jongeren verduidelijkt. Er bestaat inmiddels een goed bezocht instagram-account en er is een boekje ‘Uit je schaduw’ uitgebracht.

Er is gestart met het doorbraakthema Voortgezet Onderwijs gestart: een samenwerking tussen gemeente, scholen, jeugdverpleegkundigen (GGD), SMWVO en consultatie vanuit de zorgaanbieders. Het doel is: de samenwerking te verstevigen, waardoor eerder gesignaleerd en geïntervenieerd kan worden, er meer loopvermogen is en er naast individuele zorg ook collectieve vormen van hulp aangereikt worden.

Samen met leerplicht, gemeente, samenwerkingsverband de Meijerij, GGD en andere samenwerkingspartners is het convenant thuiszitterspact ‘hernieuwd’ opgesteld. Farent is partner van het thuiszitterspact.

De partners Basisondersteuning ’s-Hertogenbosch bleven samenwerken met het JBZ en Stichting Coronasupport in het initiatief Corona Nazorg. Dit is een consultatie en ondersteuningspunt waar coronapatiënten na ziekenhuisopname terecht kunnen voor steun om te leren leven met (vaak blijvende) gevolgen van corona. Farent stationeerde twee medewerkers bij Stichting Coronasupport.

Er waren ook activiteiten die moeilijker doorgang vonden, zoals de trainingen van het Regionaal Trainingscentrum en de diensten van de wijkpleinen, die een periode gesloten waren. Daarnaast vonden diverse open ontmoetingsactiviteiten voor bewoners geen doorgang.

Verbindende kracht in samenwerkingsverbanden  

We geloven in lokale netwerken waar bewoners, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers(organisaties) en professionals elkaar kennen en versterken. In lokale wijkteams en andere samenwerkingsverbanden is Farent een ervaren kartrekker. Wij zijn graag de verbindende kracht.

In 2021 werkten we samen:

  • In de Basisondersteuning van de gemeente ’s-Hertogenbosch met de partners in het consortium, te weten Farent, MEE, GGD Hart voor Brabant en Humanitas. De 4 partners kunnen op deze wijze de dienstverlening beter afstemmen, integreren en innoveren.
  • Via Koo vindt de samenwerking van Farent met MEE, GGD Hart voor Brabant, en de gemeente ’s-Hertogenbosch plaats. Koo is het informatie- en adviespunt voor de Bossche inwoners.
  • In de gemeente Meierijstad werken we samen met Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, MEE, Lumens Groep en Farent in de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad.
  • In de gemeenten Heusden en Hilvarenbeek werkt Farent samen met de zogenaamde O3 partners. In Heusden treedt Stichting ContourdeTwern op als penvoerder van de opdracht.
  • De O3 partners in de gemeente Heusden zijn: ContourdeTwern, MEE Vivenz, GGD Hart voor Brabant en Farent. Voor de gemeente Hilvarenbeek zijn dit: MEE, Indigo, ContourdeTwern, GGD Hart voor Brabant en Farent.
  • De O3 partners werken ook samen in de gemeente Oisterwijk, te weten MEE, GGD Hart voor Brabant en ContourdeTwern.
  • Ook het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) is een samenwerkingsverband van Cello, Novadic-Kentron, Reinier van Arkel groep, Stichting Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch en Farent.