Over het CIT

Het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent is een integraal team dat 24/7 bereikbaar en inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning nodig hebben. De CIT-dienstverlening wordt geboden in 8 gemeenten in Noordoost-Brabant en Bommelerwaard. Het CIT werkt intensief samen met politie, GGZ, de huisartsenpost, het Jeroen Bosch ziekenhuis, Veilig Thuis, woningcorporaties en andere ketenpartners. Hierdoor kan het team adequaat handelen en mensen de hulp bieden die ze op dat moment nodig hebben.

CIT in 2023

Ook in 2023 was het CIT 24/7 bereikbaar, ging ‘erop af’ als dat nodig was en gaf uitvoering aan de functies ‘melden en horen’ in het kader van de Wvggz. Het aantal crisissituaties en zorgwekkende veiligheidszaken nam ook dit jaar toe, evenals het aantal professionals dat het CIT heeft ingeschakeld voor de consultatiefunctie.

In 2023 bouwde het CIT de relaties met netwerkpartners in de zorg- en veiligheidsketen verder uit. De pilot waarbij welzijnsorganisaties aanwezig zijn op de spoedeisende hulp
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bracht positieve resultaten op. Hierdoor werd in november in een intentieovereenkomst besloten een spoedplein te ontwikkelen waar de sociale, medische en psychische zorg samenkomen, een unieke samenwerking in Nederland.

Ook vonden er verschillende kennisuitwisselingen plaats. Zo kreeg het CIT bezoek van afgevaardigden van de veiligheids-regio Limburg om te horen hoe het CIT samen met anderen zoals politie, GGZ, JBZ, de ketensamenwerking hebben vormgegeven. Er werden vele ervaringen en ideeën uitgewisseld en een vervolgafspraak gemaakt.

In 2023 pleegde het CIT in totaal 2416 interventies, waarvan 1000 oproepen/consulten op basis van psychosociale ontregeling. Een deel hiervan betrof personen met verward/onbegrepen gedrag, die het CIT kon afvangen en onderbrengen in het reguliere aanbod. Het CIT pleegde in 700 cases directe interventie in (gezins-)systemen (binnen de leefomgeving en daar buiten). Ook had het CIT te maken met 130 cases in het kader van de WvGGZ (Wet verplichte GGZ), waaronder ook verzoeken tot zorgmachtigingen en crisismaatregelen.

Bossche spoedplein wil acute psychische, sociale en medische zorg op één locatie samenbrengen

Op de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (SEH) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen regelmatig mensen binnen die acuut medische zorg nodig hebben en daarnaast bijvoorbeeld dakloos zijn en/of mentale problemen hebben. De zorgprofessionals zoeken vaak lang naar een plek waar deze mensen na hun behandeling de juiste zorg krijgen. Dit gaat sinds kort een stuk sneller omdat er in het kader van een pilot welzijnsorganisaties op de SEH aanwezig zijn. Vanwege de goede ervaringen is besloten de samenwerking verder uit te breiden. Er wordt in gezamenlijkheid een spoedplein ontwikkeld waar de sociale, medische en psychische domeinen worden samengebracht. Een voor Nederland unieke samenwerking.

Op 10 november hebben alle partijen de intentieverklaring hiervoor getekend. Farent , Reinier van Arkel, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Gemeente
‘s-Hertogenbosch, Huisartsenpost Noord Oost Brabant, Politie Nederland, Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Novadic-Kentron, Regionale ambulancedienst en Vivent als vertegenwoordiger van de VVT-sector.

Casus
In Voor- en Tegenspoed

Harm en Greet wonen al meer dan 60 jaar samen. Ze hebben veel meegemaakt, zowel geluk als leed. Samen hebben ze drie kinderen grootgebracht. Hun leven veranderde drastisch toen hun jongste zoon overleed en Greet een beroerte kreeg, waarna haar gedrag onvoorspelbaar en vaak agressief werd.

Harm probeert zoveel mogelijk conflicten te vermijden. Zo lang hij zich rustig houdt en alle discussies mijdt, gaat het redelijk goed tussen beiden. Maar vaak leidt een verkeerde blik of goedbedoelde opmerking tot een woede-uitbarsting van Greet. Ondanks de dagelijkse strijd staat Harm zijn loyaliteit naar zijn Greetje om haar niet alleen te laten, oplossingen vaak in de weg.

Het huisartsenteam Harm en Greetje hebben na jaren van alles geprobeerd te hebben, de hoop op verbetering enigszins opgegeven. Het Buurtteam van Farent houdt stug vol. Al jaren betrokken en met momenten de hoop opgegeven in een oplossing, maar niet in deze mensen. Gewoon present om te helpen stutten en te steunen, wetende dat de kracht van de eeuwige trouw het altijd zal winnen, wat er ook voorgesteld gaat worden en aan plannen gemaakt gaan worden.

Met momenten wordt het CIT kortstondig ingevlogen om mee te denken in de crisis van dat moment. Bij gevaarlijke escalaties, zoals wanneer Greet met een mes dreigt, komt het CIT snel in actie om de situatie te de-escaleren. Harm uit dan soms rauwe uitspraken, maar in die momenten verraden zijn vochtige ogen zijn diepgewortelde liefde voor Greet.

De samenwerking tussen het Buurtteam en het CIT biedt een lichtpuntje in deze moeilijke en verdrietige situatie. De gezamenlijke inzet laat zien dat, hoewel eeuwige trouw zwaar kan wegen, de gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking tussen collega’s van onschatbare waarde is. Samen dragen zij de last, in voor- en tegenspoed. Tot een keer de dood het verschil zal maken en een ieder weer op adem zal laten komen.