Stevige basisondersteuning

brengt de sociale stad tot bloei  

Farent, MEE, GGD en Humanitas werken in de gemeente ’s-Hertogenbosch samen in de basisondersteuning. Het doel is een sterke sociale stad, met een toegankelijke en laagdrempelige basisondersteuning waarin iedereen meetelt en meedoet. Vandaag én morgen. Als samenwerkende partners in de basisondersteuning gaan en staan we voor meer gezonde en gelukkige jaren voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Een jaar van uitvinden

Uitvinden was ons sleutelwoord in 2021. Niet verwonderlijk; de coronamaatregelen vroegen nog steeds om een andere aanpak. Maar uitvinden ook omdat we elke dag in buurten en wijken staan die voor onze ogen veranderen. In een vroeg stadium zien we gaten vallen én kansen ontstaan om inwoners (meer) te versterken. Uitvinden van en experimenteren met nieuwe diensten en verbintenissen behoort tot onze opdracht. Ten dienste van onze inwoners willen we maximaal inventief zijn; al is het soms wikken en wegen waar onze experimenteerkracht het meest kansrijk is, niet alleen in onze afzonderlijke expertise, maar ook in de samenwerking.

 

Nieuwe programma’s

en anders samenwerken

In 2021 innoveerden we samen op actuele thema’s zoals eenzaamheid, positieve gezondheid, armoede of veilig opgroeien. Dat kreeg vorm in nieuwe programma’s, andere samenwerking en/of creatieve aanpassing van bestaande diensten. Denk aan online-trainingen waar jongeren en (jong)volwassenen oefenen in (meer) sociaal contact en zich minder eenzaam voelen. Of het inventief aanbieden van ‘gezonde’ ondersteuning juist op de plek waar ‘ziek’ zijn centraal staat (het Jeroen Bosch Ziekenhuis). De Buurtteams die experimenteren met manieren om inwoners met ernstige problemen duurzaam te ondersteunen, ter overbrugging naar specialistische hulp. Ook noemen we de consultfunctie voor ouders in een complexe scheiding. Per direct krijgen zij haalbare adviezen. Zo voorkomen we(extra) ellende voor de betrokken kinderen. En in 6 basisscholen bewijzen jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers en onderwijzend personeel dat terughoudende of niet-willende ouders wel degelijk te helpen zijn. Zo wordt het voorliggend veld steeds meer een deskundige schakel naar zorg. Bijzonder is ook de vondst van de Crypto Academy, een spannende benadering van armoede en schulden die jongeren aanspreekt. Aangevuld met vernieuwde trainingen over goed omgaan met je geld, komen we met jongeren in gesprek voordat er (grote) schulden zijn. Tot slot noemen we hier de inzet van vrijwilligers in 2021. In nieuwe huiskamers in de stad, voor nieuwe groepen zoals de lhbtiq+ community en op tal van nieuwe manieren (dankzij corona) verzachtten zij leed en brachten zij ook in 2021 levensvreugde bij duizenden inwoners van de stad ‘s-Hertogenbosch.

Perspectief 2022

In 2022 blijven we ambitieus in onze aanpak. Dat wil zeggen: waar we kansen zien, versnellen en verbeteren we door innovaties en slim herontwerp. We bouwen verder aan een toekomstbestendige basisondersteuning en daartoe verbreden en versterken we verbindingen. We laten onszelf zien en horen in de stad; zo weten inwoners ons te vinden én kennen partners de impact van onze samenwerking. Voor alles blijven we mensen samenbrengen. Zodat we van elkaar kunnen leren, ongeluk en uitsluiting (liefst) kunnen voorkomen en kansengelijkheid kunnen creëren voor iedereen. We gaan door met uitvinden en experimenteren. Samen gaan en staan we voor meer gezonde en gelukkige jaren voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch.