Farent in De Meierij
en Midden-Brabant

Maatschappelijk werkers van Farent zijn ook actief in de regio’s De Meierij en Midden-Brabant. Ze zijn dagelijks in verbinding met bewoners, samenwerkingspartners en opdrachtgevers in de gemeenten Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught.

Oisterwijk

Een casus over kortdurende ondersteuning

‘Tijdens de entreedienst ontving ik een oproep van het bezorgde nichtje van een oudere mevrouw uit Haaren. Deze mevrouw, van buitenlandse afkomst en niet machtig in de Nederlandse taal, had recent haar man verloren die alles voor haar regelde. Ze was zowel mentaal als fysiek kwetsbaar en voelde zich onveilig na een inbraak in huis kort na het overlijden van haar man.

Haar nichtje, die in de buurt van Rotterdam woonde, voelde zich verantwoordelijk voor haar tante, maar de afstand maakte zorgverlening moeilijk. Binnen de gemeente Oisterwijk was er geen passende oplossing voor de benodigde zorg. Mevrouw woonde in een sociale huurwoning en was afhankelijk van de bijstand, maar kon haar financiën en regelzaken niet zelf beheren. Het nichtje moest alles overnemen, wat niet haalbaar was vanuit Rotterdam.


Na veel overleg nam ik contact op met de WMO in de regio van het nichtje, waar ze een haar een mantelzorgverklaring konden bieden. Deze verklaring gaf voorrang bij het toewijzen van een woning in de buurt van het nichtje. Na een positief verkennend gesprek stelde ik, met toestemming, de verklaring op. Kort daarna kreeg ik het bericht dat mevrouw een woning toegewezen had gekregen in de buurt van haar nichtje. Dit was het best mogelijke resultaat na een onzekere tijd van zoeken naar een oplossing. Uiteindelijk had mevrouw de passende zorg die zij nodig had, kon het nichtje deze zorg als mantelzorger verlenen, en was er duidelijkheid voor de gemeente. Door breder te kijken en te denken, konden we uiteindelijk de noodzakelijke ondersteuning bieden.’

Oisterwijk ondersteuning

Hilvarenbeek

Uitdagingen in het sociaal domein

Ook in de gemeente Hilvarenbeek blijven de uitdagingen in het sociaal domein groot, met toenemende eenzaamheid, veiligheidsproblematiek, financiële en huisvestingsproblemen, en de gevolgen van vergrijzing. Aanmeldingen komen binnen via diverse kanalen, waaronder de centrale aanmelding van Farent, scholen, dorpsondersteuners, huisartsen en POH’ers.

Door ons actief te positioneren in lokale netwerken binnen de gemeente Hilvarenbeek, sluit Farent aan bij de behoeften van de gemeenschap. We onderhouden contact met dorpsondersteuners, nemen deel aan preventiewerkgroepen van de gemeente en hebben driemaandelijks overleg met huisartsen. In het basisonderwijs zijn onze JOOB-medewerkers actief, die contacten onderhouden met docenten en intern begeleiders, en ondersteuning bieden aan kinderen en ouders.

Onze maatschappelijk werkers participeren in het Samenzorgteam, waar complexe casussen worden besproken en opgepakt. Het afgelopen jaar zijn zij vooral ingezet voor complexe echtscheidingsproblematiek en veiligheidsvraagstukken.
Hoewel er vier vrijwilligers zijn voor financiële dienstverlening, is er nog geen vermindering van de werkdruk. Het zou wenselijk zijn om meer preventief te werken, zodat problemen eerder gesignaleerd kunnen worden.

Hilvarenbeek:

Consulenten scheidingsloket


Voor vragen over wonen, financiën, juridische zaken of over de kinderen kun je in Hilvarenbeek terecht bij het Scheidingsloket. Twee maatschappelijke werkers van Farent zijn in opdracht van de gemeente de consulenten van het Scheidingsloket van Farent. Zij bieden informatie en advies aan ouders, kinderen en jongeren, professionals en vrijwilligers. Samen bespreek je wat er nodig is. De consulenten van het Scheidingsloket bieden vrijblijvende gesprekken aan, zonder dat er een specifieke hulpvraag hoeft te zijn.

Tijdens deze gesprekken luisteren we goed naar de behoeften van ouders of (ex-)partners en inventariseren we hoe we het beste kunnen helpen of adviseren. We wijzen de weg naar de juiste ondersteuning, kennen het lokale en regionale aanbod en kunnen samenwerken met professionals in het netwerk van Hilvarenbeek zoals dorpsondersteuners, GGD, onderwijs, kinderopvang, huisartsen, kraamzorg, jongerenwerk, advocaten en jeugdzorg. Indien nodig gaan we op huisbezoek en leggen we contact met de gezinsadvocaat voor juridische kwesties. Hoewel we geen directe hulpverlening bieden, bieden we in maximaal 3 contacten advies, psycho-educatie en consultatie.

Loon op Zand

Sterk netwerk

In 2023 hebben we met trots onze diensten geleverd aan de inwoners van Loon op Zand. Dankzij de nauwe afstemming en samenwerking binnen de wijkteams en met de gemeente konden we wederom ondersteuning en begeleiding bieden waar nodig. In samenwerking met onze partners van het wijkteam en de gemeente hebben we diverse activiteiten opgezet, waaronder een succesvolle zomerschool. Alle betrokken organisaties droegen bij met hun expertise, wat leidde tot een enthousiaste deelname.

Samenwerking met huisartsen

We werkten nauw samen met huisartsen; een maatschappelijk werker nam deel aan hun overleggen om casussen te bespreken. Daarnaast ontwikkelden we het programma ‘Wandelen op recept werkt’, dat in 2024 van start gaat. In 2023 zagen we een lagere instroom, mogelijk door de herinrichting bij de gemeente en ziekte binnen ons team. De meeste problemen waren psychosociaal van aard, met veel vraagstukken rondom echtscheiding en veiligheid. We boden groepshulpverlening aan via KIES, Power Kidzzz en Effectieve Communicatie. Daarnaast organiseerden we workshops voor kinderen gericht op sociaal-emotionele vaardigheden.

Bijdrage aan de Lokale Educatieve Agenda

We waren nauw betrokken bij het opstellen van de LEA-agenda, met focus op kansengelijkheid en bestaanszekerheid. De gemeente Loon op Zand speelde een belangrijke rol, en scholen waardeerden de inzet van ons schoolmaatschappelijk werk.
Ook namen we deel aan het project ‘Kansrijke Start’ om bij gezinnen en kinderen zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren en interveniëren. In Loon op Zand bouwen we aan een sterk netwerk van diverse expertises.

Sint-Michielsgestel

Meedoen makkelijker maken

In Sint-Michielsgestel biedt Farent algemeen en schoolmaatschappelijk werk aan binnen het gemeentelijke kernthema ‘Meedoen makkelijker maken’, en ook crisishulpverlening tijdens kantooruren. Deze activiteiten worden uitgevoerd volgens een gezamenlijk uitvoeringsplan, opgesteld in samenwerking met welzijnsorganisatie Bint en MEE De Meent Groep. Een belangrijk aandachtsgebied hierbij is het versterken van de samenwerking met huisartsen en hun praktijkondersteuners.
Naast individuele ondersteuning biedt Farent ook groepstrainingen aan, waaronder trainingen over positieve gezondheid en ‘normaal’ opvoeden. Dit is van belang gezien de noodzaak van intensieve aandacht voor het onderwerp ‘veiligheid binnen complexe relaties’ (Top 3) binnen het Farent-team in Sint-Michielsgestel. Deze trainingen vinden voornamelijk plaats bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC).

Meierijstad

Samenwerken binnen de coöperatie

Met de vorming van de (fusie)gemeente Meierijstad is ook de samenwerking tussen de sociaal werkorganisaties versterkt en werd hiervoor een coöperatie gevormd. In 2023 hebben de organisaties stevig geïnvesteerd om de afstemming en de eenheid in uitvoering, aansturing, verantwoording en planvorming naar een hoger niveau te tillen en daarmee een antwoord te vinden op de behoefte van de gemeente aan één aanspreekpunt en uitvoeringsorganisatie. Dit krijgt in 2024 zijn beslag.
De individuele coöperatieleden blijven voornamelijk actief binnen hun oorspronkelijke werkgebieden en expertisegebieden. Voor Farent betekent dit dat zij zich vooral richt op Schijndel voor maatschappelijk werk, met specifieke aandacht voor complexe scheidingen, veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, jeugdmaatschappelijk werk en begeleiding van nieuwkomers. Daarnaast biedt Farent een breed scala aan passende trainingen met gecertificeerde trainers, die worden ingezet in Meierijstad. Bovendien voert Farent, in samenwerking met regionale zorginkoop, gespecialiseerde jeugdhulp en crisisinterventies uit in de gemeente.