Farent in ‘s-Hertogenbosch

Basisondersteuning
‘s-Hertogenbosch: een veerkrachtige en sociale stad

Samen sociaal sterker! Dat is het uitgangspunt van het consortium Basisondersteuning ‘s-Hertogenbosch én daar staan we voor. Het is een samenwerking tussen Farent, MEE, Humanitas en GGD.

We dragen in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch bij aan een veerkrachtige en sociale stad. Een stad waar inwoners van jong tot oud hun talenten kunnen ontplooien, gezond kunnen leven en zo nodig gemakkelijk een beroep kunnen doen op passende hulp. Met als doel meer gelijke kansen, meer gezonde jaren en meer ontwikkeling van talenten. Basisondersteuning is cruciaal in buurten en wijken. We werken aan leefbare wijken, met preventie en tijdige ondersteuning, en bereiken zo bewoners die niet vanzelf aanhaken. Met vroegsignalering voorkomen we erger zodat niemand tussen wal en schip raakt. We bouwen iedere dag aan vertrouwen en verbinding.

Dit bereiken we door gezamenlijk te innoveren en kennis te delen. Door flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen en op basis van signalen nieuwe diensten te ontwikkelen. En daarbij is samenwerken ons devies. Met inwoners, bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, woningbouwcorporaties, onderwijs, zorginstellingen en gemeente.

In 2022 zetten we via social media 7 filmpjes in om de basisondersteuning extra onder de aandacht te brengen bij de Bossche inwoners.

Koo:

toenemende stroom van vragen

Koo beantwoordde een gestaag toenemende stroom van informatie- en adviesvragen van inwoners en zorgde voor goede doorgeleiding van deze vragen naar het juiste loket. Het bereik was als volgt: telefoonteam 24.760 bellers, wijkpleinen 6.000 bezoekers en website 27.040 bezoekers. Bij het telefoonteam ging het om een gelijk aantal vragen, vooral over zorg & hulp en over wonen & vervoer. De wijkpleinen behandelden ongeveer 9100 vragen, vooral over geldzaken en administratie. De website werd vooral gevonden voor vragen over zorg & hulp en over wonen & vervoer, in totaal 34.550 vragen.

Positief gezond oud worden 

in ’s-Hertogenbosch

Farent ondersteunt senioren bij het gezond ouder worden. Samen met andere organisaties werken we aan een ouderenvriendelijke samenleving. Denk aan het voorkomen en omgaan met eenzaamheid, zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en het stimuleren van positieve ouder worden door mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Klik hier voor de folder over onze ouderendiensten.

Huiskamers

De 11 huiskamers voor kwetsbare ouderen bleven in een grote behoefte voorzien. In 2022 zijn er nieuwe huiskamers gestart. Het aantal deelnemers steeg van 156 naar 230 personen.

Dementievriendelijke gemeente

Het project ‘Dementievriendelijke gemeente’ is in 2022 volop in uitvoering genomen met een mooie samenwerking tussen inwoners en organisaties. In de wijken Zuid, Binnenstad-Centrum en Schutskamp worden dementievriendelijke gemeenschappen gevormd. Inwoners en ondernemers hebben trainingen gevolgd herkennen van en omgang met inwoners met dementie. En er is een dementiecoalitie gevormd om te doen wat er nodig is, bijvoorbeeld een geheugenhuis met een wekelijks geheugenfit – uur. Of huis-aan-huis gesprekken voeren in een flat waar veel ouderen wonen om te stimuleren dat bewoners naar elkaar omkijken.

Nieuw magazine dementievriendelijk Den Bosch

Op dinsdag 22 november j.l. overhandigde Johan Andrée, senior-manager Farent tijdens een bijeenkomst van de Kerngroep Dementievriendelijke Gemeenschap ’s-Hertogenbosch bij Farent het eerste exemplaar van het magazine ‘dementievriendelijke Den Bosch’ officieel aan wethouder Marianne van der Sloot.

Farent heeft dit magazine gemaakt, met informatie speciaal voor mensen met dementie en mantelzorgers. In dit magazine wordt verder een beeld gegeven van wat in de dementievriendelijke wijken in ’s-Hertogenbosch is opgezet aan voorzieningen en activiteiten. Klik hier voor het magazine.

Huisbezoeken 80+

Gemeente ’s-Hertogenbosch en Farent wilden met behulp van de huisbezoeken erachter komen hoe het gaat met de zelfstandig wonende inwoners van 80 jaar en ouder. Wat is hun kwaliteit van leven en in hoeverre voelen ze zich eenzaam? Getrainde vrijwilligers hebben gesprekken met ruim 200 ouderen gevoerd in Rosmalen en Hintham.

Training ‘Positief gezond ouder worden’

In de training ‘Positief gezond ouder worden’ gaan cursisten aan de slag met inspirerende toekomstplannen voor de nieuwe levensfase. Er is aandacht voor gezonde leefstijl en het versterken van eigen netwerk. In het totaal is deze training voor drie groepen uitgevoerd. Het Infopunt Eenzaamheid en de Mantelzorgondersteuning verzorgden tal van activiteiten met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare, eenzame inwoners en jonge mantelzorgers. De Vrijwillige Thuishulp verleende sociale ondersteuning en hand- en spandiensten. Onze maatjes onderhouden langdurig contact met de hulpvrager en leveren individueel maatwerk.

Vriendencafé

Het Vriendencafé is inmiddels uitgegroeid tot een mooie activiteit en is gericht op eenzaamheidspreventie met een aantal van 25 unieke deelnemers en 5 vrijwilligers. Daarnaast zijn er vanuit het Infopunt Eenzaamheid 160 bezoeken of uitvoerige telefonische contacten gelegd met senioren om ze te ondersteunen bij hun eenzaamheidsvragen. Ook zijn 5 vrijwillige participatiecoaches actief geweest om senioren te ondersteunen bij netwerkuitbreiding of hun zoektocht naar activiteiten. Farent beheert ouderenactiviteitencentrum 55+ De Epigoon en ouderensteunpunt Van Meeuwenhof. Hier zijn 83 ontmoetings- en dagactiviteiten georganiseerd waar ruim 15.000 deelnemers aan meededen.