De impact van sociaal werk

We kijken met voldoening terug op ons werk in stad en regio in het jaar 2022. Voor veel inwoners van de gemeenten waar wij werken, is het een onzekere tijd. Farent staat ‘naast’ deze inwoners op veel verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan onze hulp bij corona om eenzaamheid te voorkomen, onze inzet bij de eerste opvang van de Oekraïners en bij de toenemende energiearmoede. En natuurlijk altijd het onvoorwaardelijk ondersteunen van jong en oud bij hun vragen en problemen op het gebied van relaties, financiën, meedoen, opvoeden en mantelzorg. Dit jaar is het duidelijker dan ooit hoe belangrijk en waardevol de bijdrage van het sociaal werk is: gericht op leefbaarheid in de wijken, gemeenschapszin, kansengelijkheid, positieve gezondheid en preventie.

De kracht van lokale netwerken

We werken aan lokale netwerken waar bewoners, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers(organisaties) en professionals elkaar kennen en versterken. We kennen zowel de bewoners en de buurtvoorzieningen, als degenen die (professioneel) ondersteunen en zijn hierin een belangrijke schakel. Dan kan het gaan om de verbinding van de cliënt met eigen behoeftes, talenten en wensen of de verbinding met de omgeving: in het gezin, school, wijk, het werk of de koppeling met andere organisaties in de keten van dienstverlening, hulpverlening, zorg en veiligheid. Om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren leggen we koppelingen tussen wijkbewoners onderling of met organisaties in de wijk. Hierbij zetten we daar waar mogelijk is vrijwilligers, informele organisaties en ervaringsdeskundigen in.

1000 vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

Dankzij de inzet van ruim 1000 vrijwilligers kan Farent zoveel uiteenlopende activiteiten en diensten in de wijken realiseren. In Rosmalen heeft bijvoorbeeld een team van vrijwilligers 1196 keer de minder mobiele buurtgenoten naar afspraken bij artsen, activiteiten of de supermarkt begeleid. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen is een goede aanvulling op onze dienstverlening. Zo is Farent gestart met de inzet van enkele ervaringsdeskundigen huiselijk geweld die lotgenoten ondersteunen bij hun proces van herstel.

Maatschappelijke opgaven vragen om innovatieve oplossingen

De huidige en toekomstige sociaal maatschappelijke opgaven vragen om innovatieve oplossingen. Eén van de thema’s van de innovatieagenda van Farent is: talentontwikkeling en veiligheid jeugd. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2022 zijn gestart met de Specialistische Ambulante Jeugdhulp aan jongeren en ouders die in een lastige (thuis)situatie zitten of een moeilijke periode doormaken. Bij deze hulp gaat het om ondersteuning op het gebied van complexe scheidingsproblematiek, intensieve gezinsproblematiek en jongerenproblematiek (o.a. somberheid, faalangst, criminaliteit).

Toenemend aantal crisissituaties

Het toenemend aantal crisissituaties en zorgwekkende veiligheidszaken heeft ertoe geleid dat formatie van ons Crisis- en Interventie Team in 2022 is uitgebreid om aan alle taken te kunnen voldoen. Enkele cijfers: het CIT heeft in 2022 705 cliënttrajecten verzorgd en 931 consultaties aan professionals van andere organisaties gegeven. Daarnaast waren er 68 casussen Wvggz-taak ‘aannemen en verwerken’ en 123 casussen Wvggz-taak ‘horen’.

Talentontwikkeling Bossche jongeren

Ook ons jongerenwerk liet in 2002 van zich horen en daagde de Bossche jongeren uit om het beste uit het zichzelf te halen! Jongerenwerkers waren ambulant op straat aanwezig, onderhielden intensief contacten met jongeren, zorgden voor tal van activiteiten online, in de jongerencentra, op straat of binnen het onderwijs. Drie jaar geleden startten we met een pilot schooljongerenwerk op de Bossche Vakschool. Inmiddels zijn schooljongerenwerkers aanwezig op vijf middelbare scholen en bieden Individuele en groepsgerichte begeleiding, coaching en activiteiten in en rondom school.

Meer zelfredzaam

Farent is actief in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en Midden-Brabant. Ruim 63% van de 8253 cliënten van het maatschappelijk werk geeft in 2022 aan meer zelfredzaam te zijn na ondersteuning door Farent. Onze inzet wordt gewaardeerd met een 7,8. Maatschappelijk werkers van Farent, werkzaam in de regio’s De Meierij en Midden-Brabant constateerden toenemende problemen rondom partnerrelaties, opvoeding, en huiselijk geweld. Ook zagen ze financiën problemen toenemen. Bij jongeren betreft het problemen op het gebied van gezondheid, familierelaties, opvoeding, school/opleiding en het verwerken van de echtscheiding van ouders. Ook voor de sociaal werkers van Welzijn Vught was 2022 een boeiend jaar met nieuwe projecten zoals de werving van nieuwe vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners, de opzet van de ondersteuningsstructuur met vrijwilligers voor de Oekraïense vluchtelingen en de verdere ontwikkeling van het project maatschappelijke begeleiding statushouders.

Stabiel ondersteuningsnetwerk

In de gemeente ’s-Hertogenbosch werken we in het consortium Basisondersteuning intensief met MEE, GGD en Humanitas samen. Ons doel is bijdragen aan een sterke sociale stad, met een toegankelijke en laagdrempelige basisondersteuning waarin iedereen meetelt en meedoet. Met elkaar vormen we een compleet en stabiel ondersteuningsnetwerk in en voor ’s-Hertogenbosch. We waren dan ook verheugd om in het najaar wethouders Van der Sloot en Slikker te mogen ontvangen om meer te kunnen vertellen over de werkwijze en aanpak van onze Buurtteams.

Aanhaken en doen wat nodig is

Soms werkt een reguliere aanpak niet en moet er worden gekozen voor een andere methodiek. Binnen het programma De Gestelse Buurt werken gezinscoaches van Farent met 11 gezinnen die specifieke begeleiding nodig hebben, omdat zij hun vertrouwen in instanties hebben verloren. De kern is ‘aanhaken’ en doen wat nodig is. Deze succesvolle aanpak biedt kansen om zorg- en hulpverlening nog beter af te stemmen op wat deze bewoners echt nodig hebben.

Dit jaaroverzicht geeft een impressie van de inzet van Farent. We laten zien hoe we met onze inzet erin geslaagd zijn om in 2022 er juist te zijn voor cliënten, wijkbewoners, vrijwilligers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Veel leesplezier!

Hanneke Jacobs, bestuurder Farent

De stem van de cliënt

Belang cliënt voorop bij de Cliëntenraad

Farent vindt de ‘de stem van de cliënt’ belangrijk. (Ex-)cliënten worden daarom actief betrokken bij het te voeren hulpverleningsbeleid via een Cliëntenraad. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de cliënten van Farent vertegenwoordigt. De Cliëntenraad geeft mensen die het vaak moeilijk vinden om aan te geven wat zij willen of wensen, of onvoldoende gehoor vinden, een stem en komt op voor hun belangen. Voor contact: clientenraad@farent.nl.

Farentdag

Voor het eerst in lange tijd hebben de collega’s van Farent elkaar in het najaar van 2022 weer ontmoet op een Farentdag! Samen zijn we op deze dag aan de slag gegaan om te leren van elkaar, zodat onze inzet nu en in de toekomst optimaal is voor kinderen, jongeren, ouders, mantelzorgers, bewoners, cliënten en vrijwilligers in de wijken en buurten waar we werken!

Afscheid Erik de Rooij en Thom Riksen

In 2022 namen we afscheid van twee toonaangevende collega’s, te weten Erik de Rooij, directeur, en Thom Riksen, manager.

Lees hier de afscheidsinterviews van Erik en Thom.