Start specialistische

ambulante jeugdhulp

In 2022 is Farent gestart met specialistische ambulante jeugdhulp aan jongeren en ouders die in een lastige (thuis)situatie zitten of een moeilijke periode doormaken. Bij deze hulp gaat het om ondersteuning op het gebied van complexe scheidingsproblematiek, intensieve gezinsproblematiek en jongerenproblematiek (o.a. somberheid, faalangst, criminaliteit).

Wanneer kortdurende lichte hulp vanuit de basisondersteuning niet toereikend is, kan Farent gespecialiseerde begeleiding bieden via wijk- en toegangsteams van de gemeenten, jeugd- en huisartsen of jeugdbescherming. Deze ondersteuning is intensiever en van langere duur en gaat uit van een integrale aanpak, waarbij we nauw samenwerken met onze collega’s van de basisondersteuning en andere partners in de wijk.

Vanaf 2022 pakt een multidisciplinair team van zo’n vijftien jeugdprofessionals met veel energie specialistische jeugdzaken op. De professionals hebben een achtergrond in kinderwerk, schoolmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, jongerenwerk en opbouwwerk, zijn getraind en gecertificeerd en worden begeleid door een gedragswetenschapper. Met de inzet van specialistische jeugdhulp van Farent zijn inmiddels tientallen zaken, met een gemiddelde inzet van 4 uur per week gedurende 9 maanden, succesvol afgerond.

Onze kracht:

Laagdrempelig, lokaalgericht, snelle inzet en integrale aanpak

De specialistische jeugdhulp van Farent is volledig verweven met de basisondersteuning. Jeugdhulp professionals sluiten aan met specialistische kennis en gaan zonder ‘knips’ verder op de eerder ingezette ondersteuning met als uitgangspunt: één gezin en één plan. Deze samenwerking met collega’s uit de basisondersteuning en andere partners in de wijk is voor de kinderen en gezinnen prettig èn van groot belang. Zo hoeven ze tijdens een intake niet steeds alles opnieuw uit te leggen aan nieuwe hulpverleners die onbekend zijn met de situatie en met de wijk. De lijntjes zijn kort. Daardoor kunnen de jeugdspecialisten snel schakelen met de huisarts, de school en de gebiedsteams. Inmiddels worden er ook arrangementen aangeboden: specialistische jeugdhulp in combinatie met inzet vanuit de basisondersteuning.

De specialistische jeugdhulp is ambulant en outreachend. De hulp wordt geboden in de wijken. Dit sluit goed aan bij de leefwereld van onze cliënten. Daarnaast zijn professionals aanwezig op tijden en plaatsen wanneer begeleiding en ondersteuning gewenst is en het beste tot zijn recht komt: thuis, op straat, bij de sportvereniging of jongerencentrum of op school.

Het specialistische jeugdteam werkt zoveel mogelijk vanuit match-care met een integrale benadering. Afgelopen jaar bleek de samenwerking met scholen, GGD, Huisartsen, de Jeugdbescherming en Veilig Thuis waardevol. Het jaar 2023 staat in het teken van groeien en ontwikkelen, zoals verder bouwen aan de integrale aanpak en meer samenwerkingen aangaan met de tweedelijns zorg, waaronder de GGZ en andere partners.

Vormen van specialistische ambulante hulp zijn:

• Specialistische gezinsbegeleiding
• Individuele jongerenhulp
• Specialistische begeleiding bij complexe scheidingen

Specialistische gezinsbegeleiding

Eva is moeder van drie jonge kinderen. Ze heeft een postnatale depressie. Dit maakt haar erg onzeker over de opvoeding van haar kinderen. Eva trekt zich terug en kijkt minimaal om naar haar kinderen. Er wordt een melding gedaan van tekenen van verwaarlozing bij Veilig Thuis. Dat valt Eva zwaar en het maakt haar nog onzekerder. Er ontstaat een neerwaartse spiraal. De gezinsbegeleider van Farent zet in op een intensieve ondersteuning van moeder en veelvuldig contact met Eva’s buren, Veilig Thuis en de school van de kinderen. Samen met Eva werkt de gezinsbegeleider aan haar onzekerheid en opvoedvaardigheden. Ook schakelt ze met een collega van schoolmaatschappelijk werk om meer zicht te krijgen op de kinderen. Dit biedt de kinderen ook meteen een plek om hun ei kwijt te kunnen. Dankzij deze multidisciplinaire aanpak gaat het inmiddels weer beter en kijkt Eva de toekomst met haar kinderen weer met vertrouwen tegemoet.

Individuele jongerenhulp

Tim is 14 jaar. Hij ligt het liefst de hele dag in bed. School interesseert hem niet meer. Soms gaat hij wel en soms niet naar zijn behandeling voor zijn depressie. De jongerencoach van Farent zet in op structureel en intensief contact met Tim. Dit biedt Tim structuur en de benodigde aandacht. De coach motiveert Tim om op te staan en weer iets te ondernemen. Ook heeft hij contact met school en behandelaar zodat hij Tim kan helpen de dingen die hij daar meemaakt of leert in het dagelijkse leven toe te passen. De jongerencoach maakt samen met Tim, ouders, zus en zijn vrienden een aanpak en plan om ervoor te zorgen dat hij weer de juiste motivatie en energie krijgt om zijn leven op te pakken. En dat is wat Tim nu langzaamaan doet.

Specialistische begeleiding bij complexe scheidingen

Faoud en Sarah liggen in scheiding. Ze maken veel ruzie en de emoties lopen vaak hoog op. Naast de conflicten, spelen er ook verschillende praktische zaken. Beiden wonen nog in één huis, een tweede huis kunnen ze niet betalen. En er zijn schulden vanwege achterstallige betalingen. Ook is er sprake van een taalbarrière. De scheidingsspecialist van Farent maakt een uitgebreide scheidingsanalyse met een risicotaxatie op veiligheid. Daarna schakelt ze veelvuldig met haar collega maatschappelijk werker, die de praktische zaken direct oppakt. Door samen op te trekken, werken de professionals van de specialistische Jeugdhulp en de basisondersteuning aan zowel de randvoorwaarden èn de scheidingsproblematiek.

*De hierbovengenoemde namen zijn fictief.