Innovatiekracht van Farent

De huidige en toekomstige sociaal maatschappelijke opgaven vragen om innovatieve oplossingen. Farent is ondernemend in het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen in het sociaal domein en anticipeert zo op de vragen van vandaag en morgen. De innovatieagenda van Farent, gericht op het versterken van de innovatiekracht op belangrijke en actuele (sociaal) maatschappelijke thema’s, is hierbij leidend.

In 2023 werd door de afdeling Innovatie, Scholing, Methodiekontwikkeling een aantal concrete innovatieve diensten en producten opgezet, zoals de cursus Nieuw evenwicht (ouderen met dementie), Blizz (levensloopspel voor jongeren) en het methodiekboek Pret met buren (doorbreken van eenzijdige netwerken door ontmoeting in wijken). Dit zijn enkele concrete voorbeelden van een mooie lijst van nieuwe aanpakken die vanuit de organisatie zijn ontwikkeld als antwoord op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen.

Door externe ontwikkelingen zoals onder andere de IZA/GALA aanpak, gaan we ons meer richten op de vertaling van externe uitdagingen, samen met partners in de stad en regio. Ook hebben we geïnvesteerd in de verdere professionalisering van onze beroepskrachten met 20 gespecialiseerde trainingen op het terrein van welzijn en hulpverlening. Daarnaast zijn er eigen trainingen ontwikkeld zoals Hulpverlening na Seksueel Geweld en de Schuldenescape light. Onze werkmethodieken zijn herijkt en versterkt op alle werksoorten of nieuw ontwikkeld zoals voor de specialistische jeugdhulp

Innovatieve acties

Inzet ervaringsdeskundigheid
Op basis van de uitkomsten van een pilot, literatuuronderzoek en interne input hebben we een brede visie ontwikkeld en een voorstel gedaan voor implementatie en borging. De coördinatie voor het vormen van een poule is gestart in het najaar van 2023 en is nu in uitvoering.

Pret met Buren
Dit project is een welzijnsaanpak gericht op het doorbreken van eenzijdige netwerken. Het boekwerk en bijbehorende middelen bieden 50 manieren voor ontmoeting.

Cursus nieuw evenwicht

Deze cursus is ontwikkeld voor echtparen bij de diagnose dementie, zodat zij goed voorbereid zijn op wat hen te wachten staat. De cursus kan worden aangeboden aan gemeenten. We hebben tweemaal een pilot gedraaid en in december 2023 zullen het werkboek en instructieboek klaar zijn. In 2024 wordt een train-de-trainer concept ontwikkeld, zodat de cursus ook door professionals van andere organisaties kan worden aangeboden.

Cursus Positief gezond ouder worden

Deze cursus is doorontwikkeld en opgenomen in de ‘Databank Effectieve Sociale Interventies’ met het predicaat ‘Goed onderbouwd’. De cursus en de train-de-trainer worden in het najaar van 2023 en begin 2024 breder aangeboden.

Meer innovatieve acties

Welzijn op Recept
We hebben de (procesmatige) samenwerking met huisartsen verbeterd. Mensen die zich bij de huisarts melden met (medische) klachten die voortkomen uit psychosociale problematiek, worden doorverwezen naar Farent. Drie welzijnscoaches zijn gestart.

SeXbox (spel seksuele vorming)
Dit spel helpt gesprekken aan te gaan met jongeren over brede thema’s rond seksualiteit. Aan het spel wordt een training gekoppeld om de inzet ervan overdraagbaar te maken.

Blizz/Levensloopspel
Dit levensloopspel helpt jongeren de mogelijke consequenties van hun keuzes in te zien, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Nooit meer skeer
Dit project/pilot van Sociaal Werk Nederland, waarbij drie organisaties, waaronder Farent, jongerenwerkers inzetten op het MBO om schuldenproblematiek te voorkomen en aan te pakken, loopt van begin 2023 tot eind 2024.

Nog meer innovatieve acties

Voor- en naportaal huiselijk geweld
Ervaringsdeskundigen bieden, ondersteund door maatschappelijk werkers, een luisterend oor aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Daarnaast bieden zij laagdrempelig contact met lotgenoten.

Samen met de doelgroep uit de armoede
Een pilot van een empowermenttraject dat zich richt zich op vrouwen met een smalle beurs en/of vrouwen in de bijstand of met een andere uitkering.

Zakgeldspel
Dit spel, ontwikkeld voor ouder en kind, stimuleert het gesprek over geld en zakgeld. Het is klaar voor de webshop.

Nieuw Hulpaanbod voor Kinderen en Volwassenen bij Scheiding en KOPP/KVO
In een werkgroep wordt input gegeven over nieuwe manieren om deze doelgroepen eerder te bereiken. Zo wordt een theatervoorstelling over scheiding aan buddy’s en schoolmaatschappelijk werk verbonden.