2023: groeien en ontwikkelen

Na de start van Specialistische Ambulante Jeugdhulp in het najaar van 2022, stond het afgelopen jaar in het teken van groei en ontwikkelen. We bouwden bijvoorbeeld verder aan de integrale aanpak en intensieve samenwerkingen met de tweedelijns zorg, waaronder de GGZ en andere partners.

Integrale aanpak
In 2023 lag veel nadruk op het outreachend en systeemgericht werken. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de leefwereld en omgeving van onze cliënten. Daarnaast zijn de professionals aanwezig op tijden en plaatsen wanneer begeleiding en ondersteuning gewenst is en het beste tot zijn recht komt. Korte lijntjes met school, zorg en thuisomgeving zorgen voor een geïntegreerde aanpak waarbij één kind, één plan het uitgangspunt is. Altijd met de focus op de groei en veiligheid van de kinderen én het welzijn van de ouders.

Samenwerken
Vanuit verschillende casussen werkten we samen met scholen, GGD, huisartsen Veilig Thuis, GGZ en Jeugdbescherming. We zagen een groeiende vraag naar ondersteuning op het gebied van complexe scheidingen en gezinsondersteuning. Maar ook jongeren wisten ondersteuning te vinden op het gebied van somberheid, faalangst, depressie en ontwrichte gezinssituaties.

Groei aanmeldingen
In 2023 werd stevig ingezet op meer zichtbaarheid en bekendheid van de Specialistische Ambulante Jeugdhulp van Farent onder wijk- en toegangsteams van de gemeenten, jeugd- en huisartsen of verwijzers en jeugdbescherming en de collega’s van de basisondersteuning. Dit leidde onder andere tot een groei in aanmeldingen en uitbreiding van het gebied.

Aandacht voor de voorliggende fase
Jongeren en ouders konden bij de aanmelding rekenen op een uitgebreide intake. Hierbij namen we ruim de tijd om een grondige analyse van het probleem te maken en de hulpvrager goed te leren kennen, zodat we op basis van een persoonlijke match de juiste professional in konden zetten. Deze investering in de voorliggende fase telt ons in staat beter en sneller tot de kern van de hulpvraag te komen en optimale ondersteuning te bieden.

In 2023 zagen we ontwikkelingen die de verwachtingen rondom opvoeden onder druk zetten: de veelheid aan informatie, de maakbare samenleving, de toegenomen individualisering waarbij sprake is van ‘vraagschaamte’. Vanuit onze visie op Specialistische Ambulante Jeugdhulp richten we in onze ondersteuning altijd op normaliseren, het betrekken van het netwerk en afschakelen zodra dat kan, al dan niet met ondersteuning vanuit collega’s uit de basisondersteuning.

Ontwikkeling team

Het multidisciplinaire team van twaalf jeugdprofessionals pakte ook dit jaar weer met veel energie specialistische jeugdzaken op. De professionals hebben een achtergrond in kinderwerk, schoolmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, jongerenwerk en opbouwwerk, zijn getraind en gecertificeerd en worden begeleid door een gedragswetenschapper. Er was ruim aandacht voor de ontwikkeling van het team door intervisies en scholing van bijvoorbeeld scheidingsexperts in parallel ouderschap, ouderschapsbemiddeling en scheidingsanalyse-model (SAM), de inzet van een VR bril bij scheiden en een intensieve training systeemgericht werken bij de Interactie Academie.

Met de ondersteuning van deze jeugdprofessionals kon Specialistische Ambulante Jeugdhulp in 2023 18 dossiers, met een gemiddelde inzet van 4 uur per week gedurende 9 maanden, succesvol afronden.

Casus

Zoeken naar de juiste match

Een meisje wordt vanuit de GGD naar ons verwezen. Ze heeft het zwaar. Ze kampt met overgewicht, loyaliteitsconflict na de scheiding van haar ouders, blowt veel. Ook op school loopt het niet lekker en de mogelijkheid van schoolverzuim hangt in de lucht. Ze heeft het vertrouwen in mensen verloren en voelt zich eenzaam. Maar ze wil hulp om haar leven weer op de rit te krijgen. Na een persoonlijke intake, maakt de procesbegeleider een uitgebreide analyse. Daarbij wordt niet alleen de hulpvraag goed in beeld gebracht, ook kijken we welke professional een goede persoonlijke match kan zijn.

Matched care is een van de speerpunten bij de SJH. Want naast de kennis die de professional in huis heeft, is zeker ook een goede persoonlijke klik een voorwaarde om optimale ondersteuning te kunnen bieden. Ze maakten kennis met elkaar en er bleek een klik. De maanden erna werkte de jeugdprofessional intensief samen met het meisje, haar gezin en haar omgeving en zochten ze samenwerking met het netwerk om een passende aanpak te ontwikkelen. Met resultaat: met de juiste begeleiding en hulp vanuit haar omgeving kreeg het meisje ruimte om de verschillende problemen aan te pakken en meer balans in haar leven terug te vinden.

Specialistische gezinsbegeleiding

 

Casus

Multidisciplinaire aanpak  

Eva is alleenstaande moeder van drie jonge kinderen, een jongetje van 5 jaar, een meisje van 3 jaar en een baby. Moeder heeft een postnatale depressie. Dit maakt haar erg onzeker over de opvoeding van haar kinderen. Ze trekt zich terug, ligt dagen op bed en kijkt minimaal om naar haar kinderen. Ze heeft weinig vrienden of familie waarop ze terug kan vallen. School ziet bij de kinderen tekenen van verwaarlozing. Ze maken zich zorgen en doen een melding bij Veilig Thuis. Die vraagt Specialistische Jeugdhulp van Farent of deze zorgvraag opgepakt kan worden. Voor haar postnatale depressie wordt Eva aangemeld bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

We komen direct in actie en zetten in op een intensieve ondersteuning van het gezin. De gezinsbegeleider van Farent werkt samen met Eva aan haar onzekerheid en opvoedvaardigheden, het creëren van een stabiele thuissituatie en het vergroten van Eva’s netwerk. Dat doen ze samen met een collega algemeen maatschappelijk werker. Ook een collega van schoolmaatschappelijk werk wordt betrokken om meer zicht te krijgen op de kinderen. Dit biedt hen meteen een plek om hun ei kwijt te kunnen. De gezinsbegeleider biedt voor langere duur wekelijks zo’n 4 uur ondersteuning aan Eva en haar gezin.

Dankzij deze multidisciplinaire aanpak gaat het inmiddels weer beter en kijkt Eva de toekomst met haar kinderen weer met vertrouwen tegemoet.

Individuele jongerenhulp

Casus

Motivatie en structuur

Tim is 14 jaar. Hij ligt het liefst de hele dag in bed. School interesseert hem niet meer. Soms gaat hij wel en soms niet naar zijn behandeling voor zijn depressie.

De jongerencoach van Farent zet in op structureel en intensief contact met Tim. Dit biedt Tim structuur. De coach motiveert Tim om op te staan en weer iets te ondernemen. Ook heeft hij contact met school en behandelaar zodat hij Tim kan helpen de dingen die hij daar meemaakt of leert in het dagelijkse leven toe te passen. De jongerencoach maakt samen met Tim, ouders, zus en zijn vrienden een aanpak en plan om ervoor te zorgen dat hij weer de juiste motivatie en energie krijgt om zijn leven op te pakken. En dat lukt Tim nu veel beter.

Specialistische begeleiding bij complexe scheidingen

Casus

Samen werken aan randvoorwaarden en scheidingsproblematiek

Faoud en Sarah liggen in scheiding. Ze maken veel ruzie en de emoties lopen vaak hoog op. Naast de conflicten, spelen er ook verschillende praktische zaken. Beiden wonen nog in één huis, een tweede huis kunnen ze niet betalen. Er zijn schulden vanwege achterstallige betalingen. Ook is er sprake van een taalbarrière.

De scheidingsspecialist van Farent maakt een uitgebreide scheidingsanalyse met een risicotaxatie op veiligheid. Daarna schakelt ze veel met haar collega maatschappelijk werker, die de praktische zaken direct oppakt. Door samen op te trekken, werken de professionals van de Specialistische Jeugdhulp én de basisondersteuning aan de randvoorwaarden én de scheidingsproblematiek.