Welzijn Vught 2023

Koers houden

2023 was een jaar van vasthouden en voortzetten. De gemeente Vught zette de koers uit, vanuit zeven doelen. Deze doelen zijn niet nieuw; we zijn al een aantal jaren aan het bouwen en dat is positief. Samen met de gemeente werken we aan een doorgaande lijn. Dat wil overigens niet zeggen dat elk jaar hetzelfde is. Juist niet! Binnen de kaders van onze opdracht schakelen we voortdurend en spelen we in op actuele ontwikkelingen. Meebewegen op maat is ons devies, in buurten, bij specifieke doelgroepen en/of bij individuele mensen.

Krachtige verbinding beleid en uitvoering

Wat bijdraagt aan continuïteit: de betrokken beleidsambtenaren van de gemeente Vught staan dicht bij de uitvoering. Vanuit Welzijn Vught ervaren we korte lijnen tussen beleid en uitvoering; over en weer kunnen we signalen kenbaar maken en samen bespreken.

Vrijwilligers als Vughts kapitaal

Kenmerkend voor de gemeente Vught zijn de vele betrokken vrijwilligers. Zij werken prima samen met de beroepskrachten van allerlei maatschappelijke organisaties en spelen een essentiële rol bij het welslagen van ons welzijnswerk. Wijkondersteuners, buurtbemiddelaars, taalcoaches en allerlei andere vrijwilligers steunen, stimuleren en signaleren. Van ontmoeting, naar verminderen van overlast en/of het samen zorgen voor schone en veilige buurten. Steeds vaker doen vrijwilligers tijdig en gericht een beroep op (onze of andere) beroepskrachten. In direct contact met de vrijwilligers kunnen zij meer complexe vragen of kwesties overnemen en/of aanvullend ondersteunen.

Belangrijke ontwikkelingen

In 2023 daalde het aantal overlastmeldingen, mede dankzij de inzet van ons ambulante jongerenwerk. De jongerenwerkers waren meer vindbaar voor de jongeren, maar ook voor partners zoals politie en boa’s. Opmerkelijk hierbij: waar overlastgedrag wél voorkwam, was dat vaker provocerend en polariserend. Sommige jongeren lijken te verharden in grensoverschrijdend gedrag.

Datzelfde signaleren we bij sommige volwassen inwoners. We hebben een stevig team van buurtbemiddelaars dat goede resultaten boekt bij burenruzies. Wel lijkt de inhoud van de geschillen zwaarder te worden. En in die situaties staat buurtbemiddeling vaker met lege handen. Een multidisciplinair overleg tussen onder meer woningcorporatie, politie, ggz en anderen is een van de mogelijke oplossingen.

In het kader van diversiteit en inclusie startten we de activiteit Queer Colours voor jongeren. En met onze individuele ondersteuning jeugd verminderden we schooluitval en middelengebruik.

Begin 2023 startten we een intensieve campagne voor de werving van vrijwilligers. De timing was goed. Veel inwoners wilden zich, na corona, weer inzetten voor anderen. Een aantal vrijwilligers werd geworven voor specifieke taken, zoals de begeleiding van statushouders. Naast Vught voor elkaar als systeem voor ‘koude’ matching, startten we spreekuren waar potentiële vrijwilligers in gesprek gaan met getrainde vrijwilligers of professionals, op weg naar de beste match tussen vraag en aanbod. Eind 2023 werkte Welzijn Vught met 142 vrijwilligers.

Gedurende het jaar werd de armoedecoördinator van Vught onderdeel van het team van Welzijn Vught. Er ontstond direct meer verbinding met het welzijnswerk; samen konden we scherper en sneller signalen oppakken.

Onze rol in de begeleiding van statushouders werd groter. Inzet was en is beter Nederlands begrijpen en spreken, meer zelfredzaamheid en integratie in Vught, via het project Taalcoaches en taalmaatjes.

Positieve gezondheid gaat over meer dan bewegen en gezonde voeding. Ook zingeving en psychisch welbevinden zijn belangrijk. Daartoe startten we eind 2023 met Welzijn op recept. In samenwerking met de Vughtse huisartsen en ondersteund door de welzijnscoach, voelen mensen zich minder eenzaam en/of ervaren zij weer veerkracht.

Vertrouwen voor de toekomst

Uitdagingen voor de toekomst blijven er genoeg. Het zo actief mogelijk houden van inwoners en elkaar ontmoeten, is er zo een. De krachtige verbindingen vasthouden in het Vughtse is een tweede. Met vertrouwen zien we de uitdagingen in 2024 tegemoet, samen met de bewoners, vrijwilligers, professionele partners en de gemeente.