Innovatie bij Farent

In 2021 innoveerden we op actuele thema’s zoals eenzaamheid, positieve gezondheid, armoede of veilig opgroeien. Dat kreeg vorm in nieuwe programma’s, andere samenwerking en/of creatieve aanpassing van bestaande diensten. Denk aan online-trainingen waar jongeren en (jong)volwassenen oefenen in (meer) sociaal contact en zich minder eenzaam voelen. Of het inventief aanbieden van ‘gezonde’ ondersteuning juist op de plek waar ‘ziek’ zijn centraal staat (het Jeroen Bosch Ziekenhuis). De Buurtteams die experimenteren met manieren om inwoners met ernstige problemen duurzaam te ondersteunen, ter overbrugging naar specialistische hulp. Ook noemen we de consultfunctie voor ouders in een complexe scheiding. Per direct krijgen zij haalbare adviezen. Zo voorkomen we(extra) ellende voor de betrokken kinderen. En in 6 basisscholen bewijzen jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk werkers en onderwijzend personeel dat terughoudende of niet-willende ouders wel degelijk te helpen zijn. Zo wordt het voorliggend veld steeds meer een deskundige schakel naar zorg. Bijzonder is ook de vondst van de Crypto Academy, een spannende benadering van armoede en schulden die jongeren aanspreekt. Aangevuld met vernieuwde trainingen over goed omgaan met je geld, komen we met jongeren in gesprek voordat er (grote) schulden zijn. Tot slot noemen we hier de inzet van vrijwilligers in 2021. In nieuwe huiskamers in de stad, voor nieuwe groepen en op tal van nieuwe manieren (dankzij corona) verzachtten zij leed en brachten zij ook in 2021 levensvreugde bij duizenden inwoners van de stad ‘s-Hertogenbosch. 

Innovatie-agenda Farent 2021-2022

Huidige en toekomstige sociaal maatschappelijke opgaven vragen om innovatieve oplossingen. In 2021 presenteerden we daarom graag onze Innovatieagenda Farent. De Innovatieagenda is gericht op het versterken van de innovatiekracht van Farent door focus aan te brengen op een aantal belangrijke en actuele (sociaal) maatschappelijke thema’s. 

De innovatiethema’s zijn:

Inclusieve samenleving/community building

  • Armoede en schulden
  • Langer (zelfstandig) thuis wonen 
  • Talentontwikkeling en veiligheid jeug

Klik hier voor de Innovatie-agenda 2021-2022.

Inclusieve samenleving/community building
Farent wil door te innoveren op het thema ‘Inclusieve samenleving’ een nieuwe effectieve wijkaanpak ‘Community building 2.0’ realiseren. Een eigentijdse aanpak die inzet op zorgzame wijken waarbij wordt aangesloten op veranderende bewonerssamenstelling. Wijken waarin alle bewoners zich thuis voelen en kunnen meedoen, waar mensen geaccepteerd worden zoals ze zijn. Wijken waar mensen aandacht hebben voor elkaar en hun omgeving, betrokkenheid hebben en tonen bij de wijk, elkaar steunen daar waar nodig en waar sprake is van wederkerigheid tussen bewoners.

Armoede en schulden
Prijzen stijgen, de inflatie neemt toe en steeds meer mensen kampen met financiële problemen. Door te innoveren op het thema ‘Armoede en schulden’ wil Farent een sterke bijdrage leveren aan het voorkomen van (problematische) schulden. Hierbij richt Farent zich met maatwerkaanpakken op specifieke doelgroepen zoals jongeren en werknemers in laagbetaalde beroepen. Financieel gezond volwassen worden en een duurzame financiële huishouding is hierbij het streven. Daarnaast wil Farent de economische zelfredzaamheid van mensen vergroten zodat zij duurzaam uit de armoede blijven.

Langer (zelfstandig) thuis wonen
Farent wil eraan bijdragen dat ouderen zoveel mogelijk regie houden over hun leven, een stevig netwerk hebben en gezond ouder worden, zodat zij gelukkig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit te ondersteunen bouwt Farent aan zorgzame buurten en wijken (zie thema inclusieve samenleving) en daarmee draagt de organisatie bij aan het betaalbaar houden van de zorg. Een specifieke doelgroep onder de ouderen zijn mensen met dementie. Farent wil hen en hun omgeving van de juiste ondersteuning voorzien, zodat ook zij op verantwoorde wijze langer thuis kunnen blijven wonen.

Talentontwikkeling en veiligheid jeugd
Farent wil het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren duurzaam verbeteren, zodat zij veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten voor een gezond en zinvol leven. Daarmee wil Farent het risico op maatschappelijke uitval en instroom naar de 2de lijn jeugdhulp beperken.

 

Aandachtthema’s

Daarnaast is er een aantal (sociaal) maatschappelijke thema’s die aandacht verdienen omdat zij zeer actueel zijn en een hoge prioriteit hebben bij opdrachtgevers en stakeholders. Ze zijn niet benoemd als innovatiethema’s omdat er op deze thema’s al veel is ontwikkeld en omdat de reeds ontwikkelde aanpakken grotendeels al onderdeel uitmaken van het reguliere werk van Farent.

De aandachtthema’s zijn:
1. Duurzaamheid.
2. Zachte landing in de wijk.
3. Positieve gezondheid