Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

op de basisschool

Gedurende het hele jaar 2020 gingen basisscholen vanwege de coronacrisis regelmatig dicht en kregen kinderen thuisonderwijs.

Ook de schoolmaatschappelijk werkers werkten vanuit huis. Zij bleven echter altijd bereikbaar via telefoon, online en face- to- face als het nodig was. En als er zorgen waren over kinderen waar gedurende het thuisonderwijs geen contact meer mee was, was de schoolmaatschappelijk werker degene die samen met bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar initiatief nam om de achterhalen wat hiervan de oorzaak was.   

Schoolmaatschappelijk werk

op de basisschool

De schoolmaatschappelijk werkers van Farent in het voortgezet onderwijs ondersteunen leerlingen die op school, thuis, bij vriendengroepen of elders in hun leefomgeving problemen ervaren. We bieden support vanuit oprechte betrokkenheid en een brede kennis van de leefwereld van jongeren. Onze vrijwillige hulp is individueel, kortdurend en oplossingsgericht.

Eind 2020 deden we een kleinschalig kwalitatief onderzoek naar ons eigen functioneren. We stelden leerlingen, ouders, scholen en samenwerkingspartners een aantal vragen en zij gaven aan dat zij veelal tevreden zijn over ons werk. Zij noemden ook verbeterpunten. We zijn blij met beide. De opbrengsten van het onderzoek helpen ons bij het voortdurend verbeteren van ons werk. Lees meer over dit onderzoek.

Ziekteverzuim

primair onderwijs voorblijven

Ziekteverzuim is een belangrijke graadmeter voor schooluitval. In 2020 is de aanpak van het ziekteverzuim geïmplementeerd in alle scholen voor primair onderwijs in ’s-Hertogenbosch. Dit heeft -juist tijdens de 1e en 2e lockdown- zijn vruchten afgeworpen. Onderwijs, jeugdgezondheidszorg, leerplicht en Farent konden kinderen samen in beeld krijgen en houden. Van de 144 leerlingen die tijdens de 1e lockdown niet naar school gingen, waren na extra inzet van GGD, Leerplicht en Farent na de zomer weer 128 leerlingen naar school.

De proeftuin Geïntegreerde aanpak onderwijs en basisondersteuning jeugdverpleegkundigen en schoolmaatschappelijk werk op verschillende basisscholen had begin 2020 al bewezen dat zichtbare aanwezigheid van jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker in de basisschool nut had. Ouders, kinderen en ook leerkrachten kwamen met vragen en de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker konden deze oppakken en zo nodig snel schakelen naar zorg of ondersteuning buiten de school.. Toen kwam corona. Kinderen waren thuis en toen zij later weer naar school mochten, konden ouders enkel tot aan de schoolpoort komen. In deze periode belden schoolmaatschappelijk werkers naar ouders thuis en regelmatig konden zij daarmee een verschil maken. Maar het kwam ook voor dat ouders zich pas meldden als een en ander uit de hand dreigde te lopen.