2020 gaat de geschiedenis in als hèt jaar waarin de wereld werd gedomineerd door Corona. Juist in deze bijzondere tijd wanneer de samenleving onverwacht onder druk komt te staan, is gebleken hoe belangrijk het sociaal werk van Farent is. Sociaal werk zorgt voor verbinding tussen inwoners en is dichtbij aanwezig met laagdrempelige ondersteuning en hulp. Sociaal werk is een vangnet als de zelf- en samenredzaamheid van inwoners langdurig wordt aangesproken en de draagkracht in de samenleving vermindert. Een jaar Coronacrisis heeft impact gehad, ook sociaal maatschappelijk. Denk aan: toename eenzaamheid, verstoorde rouwverwerking bij overlijden, toename depressies, onderwijsachterstanden, druk op mantelzorgers, toename financiële problemen en meer huiselijk geweld.

Als Farent zijn we flexibel en creatief hierop ingesprongen om inwoners in ons werkgebied in het algemeen, en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder aandacht, hulp en ondersteuning te bieden. Dat heeft mooie initiatieven opgeleverd. Samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners hebben ze zich met hart en ziel ingezet om deze moeilijke periode dragelijker te maken voor jong en oud.
Deze jaaropgave geeft een impressie van de inzet van Farent. We laten zien hoe we met onze inzet er in geslaagd zijn om, in dit moeilijke jaar, er juist te zijn voor cliënten en wijkbewoners.

Hanneke Jacobs

Dienstverlening in Coronatijd

Er gebeurde veel in ‘Coronajaar 2020’. In een notendop een overzicht van de inzet van Farent op dit gebied.

 • Het algemeen maatschappelijk werk bleef in alle gemeenten  in ons werkgebied, in regio De Meierij, Midden-Brabant en ‘s-Hertogenbosch, met online hulpverlening bereikbaar voor cliënten, indien noodzakelijk werden huisbezoeken afgelegd, of werd op afspraak spreekuur gehouden;
 • De schoolmaatschappelijk werkers pasten hun vorm van dienstverlening steeds aan in overleg met de scholen, afhankelijk van of de scholen open of gesloten waren;
 • Farent bood in de 1e Coronagolf hulpverlening aan de gezinsleden van het personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in de frontlinie; ook leverde Farent het JBZ een bedrijfsmaatschappelijk werker om personeelsleden ter zijde te staan;
 • Het jongerenwerk was ambulant op straat aanwezig, onderhield intensief contacten met jongeren, zorgde voor tal van activiteiten online, in de jongerencentra, op straat of binnen het onderwijs; het jongerenwerk ondersteunde tevens bij de noodopvang in het onderwijs;
 • De Buurtteams in ’s-Hertogenbosch speelden een belangrijke rol in het ondersteunen van de buurtbewoners bij hun buurtinitiatieven en het laagdrempelig verlenen van individuele en collectieve steun en hulpverlening
 • Het stedelijk team ’s-Hertogenbosch liet de dagbesteding voor kwetsbare ouderen in de huiskamers zoveel mogelijk doorgang vinden en ontwikkelde ook het project TAS. Vrijwilligers bezochten de deelnemers van de dagbesteding thuis aan de voordeur om een Knutseltasje (met bv puzzelen, borduren) te overhandigen en een praatje te maken;
 • Het Steunpunt Mantelzorg en de Vrijwillige Thuishulp hielpen een toenemend aantal inwoners, waaronder meer en meer ook jonge mantelzorgers;
 • Het kinderwerk bereikte in 2020 steeds meer kinderen, van 1150 kinderen in Q1 naar 1830 kinderen in Q4;
 • Het Crisis Interventieteam (CIT) werkte het gehele jaar normaal 2020 door, was 24/7 bereikbaar, ging ‘erop af’ als dat nodig was, en gaf uitvoering aan de nieuwe taak in het kader van melden en horen in de WvGGZ;
 • De partners Basisondersteuning ’s-Hertogenbosch startten samen met het JBZ en Stichting Coronasupport het initiatief Corona Nazorg; een spreekuur waar Coronapatiënten na ziekenhuisopname advies en ondersteuning krijgen om te leren leven met (vaak blijvende) gevolgen van Corona. Farent stationeerde 2 medewerkers bij Stichting Coronasupport. 
 • Vrijwilligerscentrale Galant ontwikkelde voor inwoners van ’s-Hertogenbosch een website met een handzaam overzicht van alle vrijwilligersinitiatieven die tijdens de 1e Coronagolf ontstonden, zodat vrijwillige ondersteuning eenvoudig vindbaar was;
 • Koo beantwoordde een gestaag toenemende stroom van informatie- en adviesvragen van inwoners, en zorgde voor goede doorgeleiding van deze vragen naar het juiste loket (de vragen namen in 2020 toe van 4800 in Q1 naar 13700 in Q4); 
 • Een aantal wijkpleinen bleef open voor spreekuren op afspraak. 
 • Ruim 180 vrijwilligers bij de hulpdienst Vught voor Elkaar Helpt! stonden klaar  om hulpvragen van Vughtenaren op te pakken: van helpen bij boodschappen doen tot medicijnen ophalen en van een hondje uitlaten tot gewoon een praatje maken.
 • Jongeren in de gemeente Vught maakten samen met het jongerenwerk een heuse speelfilm, Emma genaamd.

Verbindende kracht

in samenwerkingsverbanden

We geloven in lokale netwerken waar bewoners, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers(organisaties) en professionals elkaar kennen en versterken. In lokale wijkteams en andere samenwerkingsverbanden is Farent een ervaren kartrekker. Wij zijn graag de verbindende kracht.

In 2020 werkten we samen in:
In de Basisondersteuning van de gemeente ’s-Hertogenbosch met de partners in het consortium, te weten Farent, MEE, GGD Hart voor Brabant en Humanitas. De 4 partners in het consortium kunnen op deze wijze de dienstverlening beter afstemmen, integreren en innoveren. In 2020 is dit gedaan met focus op: de gezonde wijk, opvoedingsondersteuning en samenwerking binnen de Buurtteams.

Ook in het kader van de coronacrisis is intensief samengewerkt. Veel initiatieven vanuit het tijdens de coronacrisis ingevoerde PSHI-overleg werden gestimuleerd door dit consortium, zoals Corona Nazorg, Dropzone voor jongeren en het leggen van contact door het SMW met leerlingen die uit beeld verdwenen. Dit laatste in samenwerking met de leerplichtambtenaren.

Via Koo vindt de samenwerking van Farent met MEE, GGD Hart voor Brabant, en de gemeente ’s-Hertogenbosch plaats. Koo verzorgt informatie en advies voor de Bossche inwoners. Vanuit Farent neemt de directeur zitting in het bestuur van de Koo. Hij vervult de functie van voorzitter.

De gemeente Meierijstad wilde vanaf 2021 de opdracht verstrekken aan 1 opdrachtgever. Hiertoe hebben de vijf betrokken organisaties eind 2020 de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad U.A. gevormd. In het bestuur van deze Coöperatie U.A. nemen afgevaardigden van de volgende organisaties zitting: Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, MEE, Lumens Groep en Farent. Namens Farent is de directeur bestuurslid van deze Coöperatie U.A.

In de gemeenten Heusden en Hilvarenbeek werkt Farent samen met de zogenaamde O3 partners. In Heusden treedt Stichting ContourdeTwern op als penvoerder van de opdracht.

De O3 partners in de gemeente Heusden zijn: ContourdeTwern, MEE Vivenz, GGD Hart voor Brabant en Farent. Voor de gemeente Hilvarenbeek zijn dit: MEE, Indigo, ContourdeTwern, GGD Hart voor Brabant en Farent.

De O3 partners werken ook samen in de gemeente Oisterwijk, te weten MEE, GGD Hart voor Brabant en ContourdeTwern. In 2020 heeft Farent voor de gemeente Oisterwijk de kwartiermaker van het Loket Wegwijs Oisterwijk geleverd.

Ook het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) is een samenwerkingsverband van Cello, Novadic-Kentron, Reinier van Arkel groep, Stichting Maatschappelijke Opvang s-Hertogenbosch en Farent. Farent treedt voor dit samenwerkingsverband op als penvoerder.

Samen werken aan

sociale verandering
2020-2023

In 2020 brachten we het strategisch document Samen werken aan sociale verandering uit. Dit schetst de koers van Farent tot 2024. We brengen focus en richting aan in de ontwikkeling van onze diensten, ons beleid en onze organisatieontwikkeling. Daarmee komen we weloverwogen tegemoet aan actuele vragen in de samenleving. In verbinding met inwoners, opdrachtgevers en andere partners in het sociaal domein werken we innovatief, oplossingsgericht en vanuit veelzijdige expertise. Met elkaar werken we aan sociale verandering en ontwikkelen we diensten die mensen aantoonbaar verder helpen.

Klik hier voor de link naar de pdf van het strategisch document

Innovatie  

Innovatie was een belangrijk thema in 2020. In dit jaar hebben we de voorbereiding gedaan voor de Innovatieagenda Farent 2021 – 2022. Het proces om tot deze Innovatieagenda te komen, is waardevol geweest, dankzijn de enthousiaste inbreng van onze beroepskrachten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Het heeft mooie en diepgaande gesprekken opgeleverd. Er zijn nieuwe inzichten naar voren gekomen. Het belang om te werken aan innovatie wordt door iedereen van harte onderschreven. Huidige en toekomstige sociaal maatschappelijke opgaven vragen hier immers om. De Innovatieagenda is de eerste stap, het is het begin. Er is focus aangebracht door thema’s te benoemen waarop Farent zich gaat richten. Het echte werk: het bedenken, ontwikkelen en implementeren van nieuwe aanpakken en concepten, nemen we de komende tijd ter hand. We zien het als een spannende en uitdagende reis die voor ons ligt. De wijze waarop we de reis aanvangen en inrichten, hebben we op hoofdlijnen al uitgedacht. Er ligt inmiddels een procesplan om van Innovatieagenda naar een innovatieprogramma en uitvoering daarvan te komen. De exacte bestemmingen zijn nog ongewis. Dat is het mooie van innovatie: je weet bij voorbaat nooit precies waar je uitkomt. We nodigen je van harte uit om samen met ons mee te reizen op het innovatie-pad. De maatschappelijke opgaven waarvoor we staan, zijn zo complex en veelomvattend dat we doorgaans alleen in gezamenlijkheid hier nieuwe werkende oplossingen voor kunnen bedenken en bieden. Daarbij starten we niet op nul. Er vindt al veel vernieuwing plaats binnen Farent. Deze vernieuwing krijgt een plaats in ons innovatieprogramma en voorzien we zo nodig van een extra impuls.