kaartje-meijerij

Farent in De Meierij
en Midden-Brabant.

Maatschappelijk werkers van Farent zijn ook actief in de regio’s De Meierij en Midden-Brabant. Ze zijn dagelijks in verbinding met bewoners, samenwerkingspartners en opdrachtgevers in de gemeenten Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught.

Naast onze reguliere inzet, zijn er in elke gemeente mooie activiteiten te noemen uit het jaar 2022.

Een kort overzicht van de activiteiten:

Groepshulpverlening

in Loon op Zand

In de gemeente Loon Op Zand werken vanuit Farent algemeen maatschappelijk werkers en schoolmaatschappelijk werkers. In het wijkteam leveren de maatschappelijk werkers forse bijdrage bij het maken van een brede analyse aan de hand van de vraagstelling van cliënten en geven ze individuele- en groepshulpverlening. Daarnaast participeren schoolmaatschappelijk werkers op de scholen in de zorgteams en ondersteunen leerlingen, ouders en docenten.
Belangrijke thema’s in de begeleiding zijn vragen over opvoeding, veiligheid, armoede en echtscheidingen. Er is een aanmerkelijke toename geconstateerd van complexe problemen.

Er zijn in 2022 de volgende groepshulptrainingen gegeven: KIES, Power Kidzzz, Brugklas survivaltraining en Effectieve Communicatie.

Het project ‘Lekker in je vel’ is in 2022 met goed resultaat beëindigd. Het project is een training op basisscholen voor leerlingen in de leeftijd van acht tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met veranderingen en onvoorspelbare situaties zoals de coronaperiode. Ook ouders werden betrokken. Er is een draaiboek gepresenteerd, waarin de gerichtheid op herstel en normaliseren van het alledaagse leven is opgenomen.

Preventieve aanpak en voorkoming van vechtscheidingen

in Hilvarenbeek

In de gemeente Hilvarenbeek is de pilot rondom de consulent Ouders in Relatie/Scheiding in 2022 voortgezet. Deze consulent is voor gezinnen en beroepskrachten een vast aanspreekpunt voor vragen rondom ouderschap in relatie en tijdens scheiding. Ouders kunnen bij haar terecht voor een vrijblijvend gesprek. Hierbij wordt geïnventariseerd wat de behoeften van de ouder(s) zijn zodat samen bekeken kan worden hoe het beste hierin geadviseerd kan worden. De consulent kan (lokaal of regionaal) de weg wijzen of soms meegaan om te zorgen dat iemand met de vraag op de juiste plek aankomt. In maximaal 3 contacten geeft zij advies, psycho-educatie of consultatie. Daarnaast kan de consulent samen met beroepskrachten in het netwerk van Hilvarenbeek meedenken en consultatie geven over een aanpak. Verder gaat de consulent eventueel mee op huisbezoek en legt zo nodig het contact met de Gezinsadvocaat voor juridische ondersteuning.

Binnen de cliëntpopulatie van Farent zien we in Hilvarenbeek dat de probleemgebieden psychische gezondheid en financiën toenemen, respectievelijk van 17% naar 21% en van 15% naar 19% van het totaal. Gezien de huidige ontwikkelingen zoals de nasleep van de coronaperiode, de situatie in Oekraïne en de sterk oplopende kosten voor het levensonderhoud, ligt dit in lijn met de verwachtingen. Op basis van analyses over de eerste twee maanden 2023 lijkt deze trend zich door te zetten. In de praktijk besteden we hier extra aandacht aan tijdens de spreekuren. We geven advies en consultatie over financiële vraagstukken en ondersteunen inwoners bij het verminderen van stress vanwege geldzorgen. In 2022 hebben we veel gebruik kunnen maken van inzet van vrijwilligers die bovenstaande vraagstukken mee hebben opgepakt. De verwachting is dat dit in 2023 wordt gecontinueerd en mogelijk uitgebreid. Het aantal huiselijk geweld zaken en echtscheiding is afgenomen. Wel zien we dat de trajecten langdurig en hardnekkig zijn. Oneigenlijke ondersteuning waarbij sprake is van langdurige complexe problematiek is toegenomen. Er is nog steeds sprake van het inzetten van overbruggingszorg waarbij sprake is van een toename van langdurige complexe problematiek.

Jeugd-, Gezinsteam (JGT)
en de Wijkteams

in Heusden

In Heusden is gewerkt aan de ontwikkeling van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en de Wijkteams. Farent heeft met haar medewerkers in beide teams geparticipeerd, en ook in het Kernteam (managementniveau) en in de Stuurgroep Bijeen (bestuurlijk niveau).

Eind 2022 werd duidelijk, dat de gemeente vanaf 2023 de keuze heeft gemaakt om met twee hoofdaannemers te gaan werken, te weten Sterk Huis voor het JGT en ContourdeTwern voor de Wijkteams. Farent heeft ervoor gekozen om niet in onderaannemerschap te gaan.

Belangrijke overwegingen waren, dat het niet past bij de missie en visie van Farent om weinig invloed te hebben op het dienstverleningsconcept, waarbij het vak van maatschappelijk werk goed verankerd dient te zijn, en het niet adequaat kunnen vervullen van het werkgeverschap.

Loket Wegwijs

in Oisterwijk

In 2022 is in de gemeente Oisterwijk de ingezette lijn van ‘terug naar de bedoeling’ doorgezet en versterkt. In 2022 is het collectief aanbod van Farent verder uitgebreid.

Zo zijn Tim en Flapoor en Rots en Watertraining toegevoegd aan het aanbod van trainingen. De reacties van deelnemers zijn positief. De kwaliteit van onze dienstverlening is verder geborgd door reguliere casuïstiekbesprekingen, intervisie, consultatie van een gedragswetenschapper en scholing. Ook is hard gewerkt aan ‘investeren aan de voorkant’ met doorontwikkeling op de casuïstiekbespreking en de reguliere werkwijze. Farent heeft een bijdrage geleverd aan de basis op orde brengen rondom veiligheid en huiselijk geweld/ kindermishandeling.
Verder had Farent een prominente rol op het gebied van vroegsignalering en complexe scheidingen: waardevolle toevoegingen voor de gemeente Oisterwijk.

Vroeg eropaf en crisishulp

in Meierijstad

In Meierijstad leverde Farent vanuit de Coöperatie Welzijn Meierijstad een gedeelte van het algemeen maatschappelijk werk, Vroeg eropaf en crisishulp. De Coöperatie is als opdrachtnemer in ontwikkeling. Dat betekent dat zowel met de gemeente als binnen de Coöperatie frequent overleg is gevoerd om de dienstverlening als 5 participerende organisaties integraal aan te bieden in goede afstemming op de vraag van de opdrachtgever. Daarnaast heeft Farent het jeugdmaatschappelijk werk opgestart in Schijndel. De jeugdmaatschappelijk werker is er specifiek voor jongeren en legt een sterke verbinding tussen individuele hulp en de collectieve voorzieningen (o.a. jongerenwerk). We constateerden een verergering van mentale klachten bij kinderen en jongeren die al met klachten kampten, zoals angst, depressie, stress, eenzaamheid en slaapproblemen. De casussen werden in 2022 complexer, mede omdat de jeugdzorg grote wachtlijsten kent waardoor ouders en jongeren met complexere zorgvragen langer een beroep doen op preventie. Het belang van de groeiende samenwerking tussen de jeugdmaatschappelijk werker, het jongerenwerk en het voortgezet onderwijs heeft zich daarbij bewezen. Jongeren met beginnende problematiek komen eerder in beeld.

Ook heeft Farent een prominente rol gespeeld op het gebied van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Er is onder andere een groepstraining ‘stress management course’ ontwikkeld.

Algemeen en schoolmaatschappelijk werk

in Sint-Michielsgestel

In de gemeente Sint-Michielsgestel verzorgt Farent het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk. De meest voorkomende problematiek bij volwassenen hier bestaat uit: problemen rondom partnerrelaties, opvoeding, familierelaties, gezondheid en huiselijk geweld. Bij jongeren betreft het problemen op het gebied van gezondheid, familierelaties, opvoeding, school/opleiding en het verwerken van de echtscheiding van ouders. Vanuit de NPO-gelden (steunpakket om schade als gevolg van corona te herstellen) is het schoolmaatschappelijk werk in 2022 uitgebreid.

We hebben ingezet op het verbeteren van de aansluiting met de wijkteams. Farent kijkt in dit verband ook naar de huisvesting. Zo heeft zij haar huisvesting in de Meander uitgebreid en start vanaf 2023 een pilot om vanuit het gezondheidscentrum te werken.

Het aantal vragen met betrekking tot huisvesting is gedaald ten opzichte van 2021 (van 9% naar 6%). Het is nog te vroeg om te zeggen of hier sprake is van een trend. Het is wel interessant om dit voor de komende jaren te volgen. Daarnaast is het van belang om mee te nemen dat we op een andere wijze willen gaan werken als het gaat om het draaien van ’veiligheidszaken’. Om deze reden wordt er gewerkt met een nieuwe regionale methode rondom veiligheidscasussen, de zo genoemde Top3 methodiek.

In het jaar 2022 zien we opnieuw veel vragen over partnerrelatie en (complexe) scheidingen. Om deze reden zijn complexe scheidingen onder de loep genomen door Farent en de gemeente. Er is een plan van aanpak gemaakt om negatieve gevolgen van een scheiding zo veel mogelijk te voorkomen en te reduceren. Het plan zoomt zowel in op preventieve activiteiten als op(intensieve) hulpverlening rondom scheidingsproblematiek.

Maasdriel

De gemeente Maasdriel kocht 25 trajecten algemeen maatschappelijk werk in, die op vraag van het sociaal team van de gemeente kunnen worden ingezet. Farent heeft hierdoor cliënten in deze gemeente geholpen bij allerlei vragen op het gebied van opvoeden, financiën en relaties.

Deze gemeente stelde ook een aanbesteding open voor Specialistische Jeugdhulp (SJH). Farent schreef in op de lichte ambulante jeugdhulp en kreeg deze gegund.