Waardevolle samenwerking

in Vught

Wij kijken positief terug op 2022 en zijn blij met de hoge waardering van onze inzet die vrijwilligers en samenwerkingspartners Welzijn Vught hebben gegeven. Ook dit jaar is er op een waardevolle en intensieve manier samengewerkt met bewoners, met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Samen staan we sterk!

Belangrijke ontwikkelingen 2022

Na de beperkingen van de coronaperiode is er in 2022 het gevoel van urgentie ontstaan om alles in stroomversnelling weer te laten bloeien. De afgelopen jaren zijn er veel vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden uit angst om ziek te worden. Zonder vrijwillige inzet zijn er veel diensten en projecten niet mogelijk. We hebben daarom een boost gegeven aan promotieactiviteiten waaronder een wervingscampagne voor vrijwilligers klussendienst, wijkondersteuners en maatschappelijke begeleiding.

Er zijn veel nieuwe buurtactiviteiten ontstaan. Inwoners van Vught hebben behoefte aan ontmoeting, elkaar kennen en gekend worden. Vrijwillige wijk- en dorpsondersteuners spelen daar een belangrijke rol in. Een mooi voorbeeld is het project Schatten van Zonneheuvel.

De dementievriendelijke gemeenschap groeit door. Steeds meer partners zijn betrokken. Er is een duidelijke behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak. Dat geldt ook voor het netwerk mantelzorg. Vanwege de demografische ontwikkelingen worden deze thema’s steeds belangrijker.

Bestaanszekerheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Vught voldoende aandacht krijgt via het kernteam bestaanszekerheid. Armoede en schulden blijven belangrijke kwesties. Door de onderlinge afstemming wordt beter bekend voor inwoners welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

We zijn blij met de extra inzet ambulant jongerenwerk. Daardoor kan het jongerenwerk meer aanwezig zijn op de vindplaatsen van jongeren. Het aantal overlastmeldingen is gedaald in 2022. Uit preventief oogpunt is de Alliantie in ontwikkeling, een samenwerking tussen Elzenburg, jongerenwerk Welzijn Vught, Move en Plaza Cultura. We willen komen tot een gezamenlijke programmering en één gezicht naar buiten voor de jongeren.

Er zijn in 2022 weer mooie nieuwe projecten gestart. Zo heeft Welzijn Vught een belangrijke bijdrage geleverd aan het werven van de nieuwe vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning. In Helvoirt hebben we een ondersteuningsstructuur gebouwd met vrijwilligers voor de Oekraïense vluchtelingen. Hierin werken we constructief samen met Emmaus en de gemeente. Het project maatschappelijke begeleiding statushouders is zeer succesvol; door de dubbele taakstelling is ook de inzet vanuit Welzijn Vught toegenomen.