In 2023 hebben we ons bij Farent met volle kracht ingezet voor leefbaarheid en vitale wijken. We hebben inwoners ondersteund bij het oplossen van diverse persoonlijke problemen en hen nieuw perspectief geboden. Met dit jaarverslag kijken we terug op een uitdagend jaar. Door de wereldwijde onrust nam de inflatie in Nederland verder toe, de vluchtelingenstroom bleef groeien, en inwoners werden geconfronteerd met woningtekorten en schaarste in de zorg. Ook in het werkgebied van Farent hebben deze ontwikkelingen hun invloed gehad op het welzijn van veel inwoners. Dit kwam vooral tot uiting in een toenemend aantal vragen rondom mentale gezondheid, energiearmoede en bestaanszekerheid. Samen met de gemeente, samenwerkingspartners, vrijwilligers en inwoners hebben we deze uitdagingen opgepakt en aangepakt.

Nederland erkent steeds meer dat het huidige zorgstelsel door vergrijzing onhoudbaar is, wat leidde tot initiatieven zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), en de Hervormingsagenda Jeugd. Deze programma’s bevorderen samenwerking tussen medisch en sociaal domein, preventie, en co-creatie met vrijwilligers en mantelzorgers. Farent speelt een belangrijke rol in deze transformatie in de regio ’s-Hertogenbosch. Extra rijksmiddelen uit GALA en SPUK hebben geleid tot nieuwe diensten zoals Welzijn op Recept en Sociale Benadering Dementie. De opkomst van kunstmatige intelligentie en digitalisering verhoogt de noodzaak om AI toe te passen in dienstverlening en de digitale kloof te overbruggen, vooral voor ouderen.

Sociale cohesie en solidariteit staan onder druk, vooral in kwetsbare wijken met sociale huurwoningen en lage sociaaleconomische status. Farent helpt bij het bevorderen van dialoog en begrip tussen overheid en inwoners bij problemen zoals de komst van voorzieningen voor asielzoekers.

Strategisch beleid

Al deze ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven maakten dat ook Farent een grondige herbezinning heeft gemaakt op haar strategisch beleid; op missie, visie, kernwaarden en marktpositionering en op de eventuele consequenties voor de wijze waarop de organisatie is, of zou moeten worden, ingericht.  In de strategievorming is vanuit alle Farent-geledingen input gegeven. Het bracht nieuwe inzichten en energie, waar Farent verder mee aan de slag is gegaan om zo de dienstverlening nog meer af te stemmen op de veranderende maatschappelijke opgaven.

De thema’s waar we op richten zijn:

  • Jeugd en gezin: opvoeden en opgroeien
  • Complexe relaties
  • Positief en vitaal ouder worden
  • Bestaanszekerheid en sociale cohesie
  • Meedoen

Kernwaarden

In het kader van de strategische beleidsdiscussie werd de vaststelling van onze kernwaarden behandeld. Bestaande waarden zijn herzien of vernieuwd. Medewerkers omarmden met enthousiasme de vier kernwaarden “moed, openheid, ondernemend, samendoen”. In de komende jaren zetten we ons in om deze kernwaarden toe te passen en uit te stralen.

Innovatieve diensten

In 2023 werd door de afdeling ISM (Innovatie, Scholing, Methodiekontwikkeling) een aantal concrete innovatieve diensten en producten opgeleverd, zoals de cursus Nieuw evenwicht (ouderen met dementie), Blizz (levensloopspel voor jongeren) en het methodiekboek Pret met buren (doorbreken van eenzijdige netwerken door ontmoeting in wijken). Dit zijn enkele concrete voorbeelden van een indrukwekkende lijst van nieuwe aanpakken die vanuit de organisatie zijn ontwikkeld als antwoord op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Door externe ontwikkelingen zoals onder andere de IZA/GALA aanpak, gaan we ons meer richten op de vertaling van externe uitdagingen, samen met partners in de stad en regio. Ook hebben we geïnvesteerd in de verdere professionalisering van onze beroepskrachten met 20 gespecialiseerde trainingen op het terrein van welzijn en hulpverlening. Daarnaast zijn er eigen trainingen ontwikkeld zoals Hulpverlening na Seksueel Geweld en de Schuldenescape light. Onze werkmethodieken zijn herijkt en versterkt op alle werksoorten of nieuw ontwikkeld zoals voor de specialistische jeugdhulp.

Activiteiten en diensten 2023

Een korte terugblik op activiteiten en diensten in ons werkgebied.

’s-Hertogenbosch en Vught

Farent biedt in ’s-Hertogenbosch en Vught een gecombineerde dienstverlening van welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk (AMW) en schoolmaatschappelijk werk (SMW). In de overige gemeenten leveren we voornamelijk AMW en SMW. Het Crisis Interventie Team (CIT) en Specialistische Jeugdhulp zijn actief in de hele regio rondom het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Samen met GGD Hart voor Brabant, Humanitas en MEE de Meentgroep voert Farent in ‘s-Hertogenbosch de ‘basisondersteuning’ uit in 9 buurtteams en wijkpleinen. De basisondersteuning omvat zeven kernopdrachten, waaronder informatie en advies, ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers, en aanpak van eenzaamheid en dementie. Jeugd- en jongerenwerk wordt uitgevoerd binnen PowerUp073. Nieuwe initiatieven, zoals Project Doe Mee en het Doorbraakproject, ondersteunen ouders en leerlingen en bevorderen gelijkheid van ontwikkelingskansen.

In Vught voert Farent sociaal werk, jongerenwerk en maatschappelijk werk uit binnen team Wegwijs. Extra middelen zijn ingezet om wachtlijsten bij jeugdproblematiek te voorkomen. We hebben fors geïnvesteerd in de werving van vrijwilligers, wat heeft geleid tot een toename van actieve vrijwilligers in diverse rollen.

Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek richt Farent zich op SMW en AMW. Onze maatschappelijk werkers zijn hier ook verantwoordelijk voor beschikkingen en regievoering. Extra middelen zijn toegekend om complexe problematiek aan te pakken. Daarnaast zijn er in 2023 gesprekken geweest over de huisvesting, met plannen voor een nieuw gezondheidscentrum waarin ook medewerkers uit het sociaal domein worden gehuisvest.

Loon op Zand

Farent levert in Loon op Zand zowel AMW als SMW en is actief in het wijkteam. Onze maatschappelijk werkers maken brede analyses op basis van cliëntvragen en bieden individuele en groepshulpverlening. Schoolmaatschappelijk werkers ondersteunen leerlingen, ouders en docenten op scholen. In 2023 hebben we ook bijgedragen aan de zomerschool met trainingen en psycho-educatie. Belangrijke thema’s waren opvoeding, echtscheiding, veiligheid en armoede. Bovendien is er geïnvesteerd in de Lokale Educatieve Agenda, die in 2024 verder wordt uitgerold.

Oisterwijk

Farent werkt in Oisterwijk nauw samen met MEE De Meentgroep en de gemeente binnen Loket Wegwijs Oisterwijk. We hebben korte communicatielijnen dankzij gezamenlijke huisvesting in de Tiliander. Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de samenwerking, met nadruk op preventie en vroegtijdige interventie. Extra inzet is geleverd door een schakelfunctionaris op het Durendael College en het project Zacht Landen op School.

Meierijstad

De vorming van Meierijstad heeft geleid tot versterkte samenwerking tussen sociaal werkorganisaties, met de oprichting van een coöperatie. In 2023 is veel geïnvesteerd om de afstemming en uitvoering te verbeteren. Farent blijft actief in Schijndel en biedt expertise op gebieden zoals complexe scheidingen en veiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast verzorgen we diverse trainingen en specialistische jeugdhulp, inclusief crisisinterventie.

Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel levert Farent AMW en SMW binnen het gemeentelijke thema ‘Meedoen makkelijker maken’. Naast individuele ondersteuning bieden we groepstrainingen, zoals over positieve gezondheid en opvoeden. De intensieve aandacht voor veiligheid binnen complexe relaties is een belangrijk thema.

Versterken van mensen in hun dagelijks leven

PowerUp073

In 2023 hebben we de samenwerking met het onderwijs versterkt, bijvoorbeeld met het project ‘Brug naar de Brugklas’, gericht op de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Het schooljongerenwerk werd verder ontwikkeld, en jongeren kregen een actieve rol in projecten zoals het SKEER-festival en de vrijwilligersraad in Noord.

Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs (SMW VO)

In vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs binnen ons werkgebied maken we gebruik van schoolmaatschappelijk werk. We zien een toename van psychische problemen zoals eenzaamheid en cyberpesten, en bieden overbruggingshulp vanwege wachtlijsten in de jeugdzorg en GGZ.

Specialistische Jeugdhulp (SJH)

Farent heeft een team SJH ontwikkeld voor ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen met complexe problemen. De focus ligt op het doorbreken van patronen en blijvende gedragsverandering. In 2023 is de inzet van dit team opgeschaald en verduurzamen.

Crisis Interventie Team (CIT)

Het CIT biedt 24/7 acute hulp in crisissituaties en advies aan netwerkpartners in de regio. In 2023 was er een toename van meldingen van zorgwekkend gedrag, wat leidde tot een grotere caseload en verhoogde financiering per 2024 om de vereiste kwaliteit te waarborgen.

Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg (CvTB)

Farent werkt samen met ketenpartners om hulp te bieden aan mensen met complexe problematiek die tussen wal en schip vallen. De samenwerking met gemeenten in de Meierij en ‘s-Hertogenbosch is uitstekend.

De stem van de cliënt

Belang cliënt voorop bij de Cliëntenraad

Farent vindt de ‘de stem van de cliënt’ belangrijk. (Ex-)cliënten worden daarom actief betrokken bij het te voeren hulpverleningsbeleid via een Cliëntenraad. De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de cliënten van Farent vertegenwoordigt. De Cliëntenraad geeft mensen die het vaak moeilijk vinden om aan te geven wat zij willen of wensen, of onvoldoende gehoor vinden, een stem en komt op voor hun belangen. Voor contact: clientenraad@farent.nl.

In 2023 bleef de samenstelling van de Cliëntenraad (CR) ongewijzigd met Joop Blenkers als voorzitter, Joost van Loon als penningmeester, en leden Ans van Houwelingen, Ilse Dekkers, en Mieke Goossens.

De Cliëntenraad (CR) hield twaalf bijeenkomsten, waaronder twee carrousels voor diepgaande presentaties en interacties. Vijfmaal overlegden de CR-leden na hun reguliere vergadering met de bestuurder over actuele ontwikkelingen. De vergaderingen werden verrijkt door de aanwezigheid van medewerkers en managers, wat zorgde voor wederzijdse kennismaking en versterkte banden. Dit gaf de CR een beter inzicht in het maatschappelijk werk bij Farent.

In april en november organiseerde de CR carrousels om zich te verdiepen in onderwerpen zoals het Crisis Interventie Team en Specialistische Jeugdhulp. In november bezochten de CR-leden teams op locatie in Oisterwijk, Vught en Sint-Michielsgestel.

Eind augustus bracht de CR advies uit over het Strategisch Plan 2024-2026. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de evaluatie van het CR-jaarplan, klanttevredenheidsonderzoeken, cultuurverandering binnen de organisatie en de werving van nieuwe leden.