Maatschappelijk werk
in de Meierij en
Midden-Brabant

Maatschappelijk werkers van Farent zijn ook actief in de regio’s De Meierij en Midden-Brabant. Ze zijn dagelijks in verbinding met bewoners, samenwerkingspartners en opdrachtgevers in de gemeenten Altena, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. De coronapandemie heeft ook hier in 2020 een belangrijke invloed gehad op onze inzet. Natuurlijk was voor onze medewerkers in het begin van de eerste lockdown wennen, maar het online contact werd belangrijk. Wanneer nodig en noodzakelijk zorgden we voor face-to-face contact.

We gingen vaker op huisbezoek, eventueel in de tuin, maakten een wandelafspraak of ontvingen inwoners op locatie volgens de RIVM-richtlijnen. Onze inzet bleef gericht om zoveel mogelijk contact te onderhouden met de inwoners zodat gevoelens van eenzaamheid en ontreddering opgepakt en ondersteund konden worden.

Naast onze reguliere inzet, zijn er in elke gemeente mooie projecten of activiteiten te noemen uit het jaar 2020. Een kort overzicht:

Vroeg Eropaf

bij de gemeente Altena

Het aantal huishoudens met problematische schulden stijgt. Dat is ook in Altena het geval. Regelmatig komt het voor dat mensen te lang wachten met het vragen om hulp bij de gemeente. Het gevolg is dat de omvang van hun schulden verder oploopt, waardoor het nog moeilijker wordt om snel een oplossing te realiseren. De gemeente wil mensen met schuldproblemen graag in een vroeg stadium helpen en daarvoor is het project Vroeg Eropaf Altena. Het is een samenwerkingsproject tussen gemeente, woningcorporaties en Farent.

In eerste instantie ligt de focus op huurders van woningcorporaties, die twee maanden of langer huurachterstand hebben. Om te voorkomen dat de schulden verder oplopen en dat de deurwaarder op de stoep komt te staan, krijgt de huurder huisbezoek van de maatschappelijk werker van Farent. Als de huurder niet thuis is of niet opendoet, komt de maatschappelijk werker binnen enkele dagen terug. Het doel is: hoe eerder er hulp is, des te gemakkelijker is het om tot een oplossing te komen. Ervaringen tonen nu dat deze bundelingen van krachten werkt en dat oplossingen worden bereikt. In 2020 werden gezamenlijk ruim 68 casussen opgepakt.

‘Nu niet zwanger’ 

in Oisterwijk 

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Soms heeft een kind geen goede start bij de geboorte. Geen goede start wil zeggen: het kind wordt te vroeg geboren, heeft een te laag geboortegewicht of allebei. Het blijkt dat deze kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal minder goed ontwikkelen. Het project Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Farent, MEE en GGD hebben in de gemeente Oisterwijk nadrukkelijk samenwerking gezocht in dit project.

In 2020 is gestart met Nu Niet Zwanger, een onderdeel van Kansrijke Start, met twee aandachtsfunctionarissen. Zij zijn de ambassadeurs van het programma en aanspreekpunt voor vragen van professionals binnen de eigen instelling. Zij begeleiden collega-professionals in een methodiek om in gesprek te gaan met cliënten over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Cliënten zijn daardoor beter in staat een bewuste keuze te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen. Een onbedoelde zwangerschap die door een cliënt als ongewenst wordt ervaren heeft namelijk een enorme impact op diens leven. Vaak is dat geen bewuste keus maar overkomt het iemand. In 2021 wordt het onderdeel Nu Niet Zwanger verder ontwikkeld.

Een verhaal uit de

praktijk in Hilvarenbeek

Onze maatschappelijk werkers krijgen vaak te maken met complexe en urgente problemen. Juist in het leven van kwetsbare mensen komt een probleem zelden alleen. Uit de gemeente Hilvarenbeek een verhaal uit de praktijk rondom een vechtscheiding.

Bij Veilig Thuis komt een melding binnen over een echtpaar dat in scheiding ligt maar nog wel samen in één huis woont met hun dochtertje. De politie geeft aan dat de ouders tijdens een ruzie schreeuwend op straat stonden. Moeder beschuldigt vader ervan dat hij haar geslagen heeft en dat hij te veel alcohol drinkt. En vader beweert dat moeder hun kind tegen hem opzet.

De maatschappelijk werker heeft enkele gesprekken met de ouders waarin afspraken gemaakt worden over hoe ze het thuis rustig kunnen houden in het belang van hun dochter. Ook roept Farent alle betrokkenen bij elkaar voor overleg: ouders, consultatiebureau, de wijkagent, Veilig Thuis en de consulent mentale gezondheid van de gemeente.

Veilig Thuis blijft er op toezien dat de ouders de afspraken met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid nakomen. De maatschappelijk werker helpt moeder bij de inschrijving bij de woningcorporatie voor woonruimte. Ook wordt er afgesproken dat elk weekend één van de ouders bij familie gaat logeren zodat de weekenden minder spanning opleveren.

De maatschappelijk werker blijft gesprekken voeren met de ouders om te zien of het lukt om afspraken na te komen en goed met elkaar te communiceren.

Na enkele maanden gaat het weer mis. Vader heeft een nieuwe partner en blijkt ook te drinken als hij voor zijn dochter moet zorgen. Er komt een nieuwe escalatie en de politie moet ingrijpen. De maatschappelijk werker gaat samen met Veilig Thuis naar de ouders toe om nieuwe afspraken te maken. Moeder dient te accepteren dat vader een nieuwe partner heeft en moet inzien dat hij nog steeds vader van zijn dochter kan zijn. Vader krijgt te horen dat hij absoluut niet mag drinken in aanwezigheid van zijn dochter. Ouders moeten zich aan deze afspraken houden, anders is Farent gedwongen om naar de Jeugdbeschermingstafel te gaan. De maatschappelijk werker blijft met de ouders in gesprek om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook blijft zij mee zoeken naar oplossingen voor de problemen die blijven ontstaan zolang er nog geen alternatieve woonruimte voor moeder is gevonden.

Heusden:

pilot samen met zorgverzekeraar

In de gemeente Heusden werken de maatschappelijk werkers van Farent samen met andere organisaties in Bijeen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is op terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn.

Ook in deze gemeente zijn er inwoners en gezinnen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Samen met zorgverzekeraar CZ, de Kredietbank en het maatschappelijk werk is een nieuw pilotproject opgezet om inwoners te ondersteunen die betalingsachterstanden hebben bij hun zorgverzekering. De zorgverzekeraar ziet van dichtbij wie schulden heeft en dat het hebben van schulden vaak invloed heeft op het welbevinden en functioneren van mensen. Ook is er regelmatig sprake van problemen op meerdere levensgebieden. Een andere aanpak en maatwerk is hierbij dan gewenst. Vandaar dat men dan kiest voor een geïntegreerde aanpak in samenwerking met lokale partners.

Verzekerden in de gemeente Heusden met betalingsproblemen ontvingen van CZ een ‘Tony chocolonely-reep’ met daarbij een handgeschreven brief. Hierin werd de vraag gesteld of men advies en ondersteuning wilde hebben bij hun financiële problemen van het maatschappelijk werk. Hieruit ontstond een lijst van inwoners uit de kernen Heusden, Drunen en Vlijmen die hier ‘open’ voor stonden. Vervolgens is maatschappelijk werk aan de slag gegaan om deze mensen te ondersteunen. De eerste ervaringen zijn positief. Het project wordt dan ook in 2021 voortgezet.

Top 3
ondersteuningsvragen

Loon op Zand

Bij Farent kun je terecht met vragen over alles in je dagelijkse leven, zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, je kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld. Welke vragen stonden in 2020 centraal bij de 355 cliënten in de gemeente Loon op Zand?

Wanneer we naar de cijfers kijken, zien we allereerst dat echtscheidingsproblematiek boven aan staat. Dit zien we ook in de landelijke cijfers. Er wordt door de maatschappelijk werkers dan ook flink op ingezet. Vanuit Farent wordt structurele scholing en training aangeboden aan de maatschappelijk werkers zodat zij de gewenste kennis en vaardigheden beheersen om de juiste ondersteuning te verlenen op dit gebied. Momenteel wordt de methodiek ‘parallel ouderschap’ toegevoegd aan de deskundigheidsbevordering.

Op de tweede plaats staat de familierelatie. Het gaat hierbij om familiebanden die niet goed verlopen. Denk hierbij aan ouders van kinderen die verslaafd zijn. Of de relatie tussen ouders en hun volwassen kinderen al dan niet inwonend en verslaafd. Of de mantelzorg voor ouders die door kinderen geregeld wordt en waarover tussen kinderen onderling onenigheid bestaat.

Op de derde plaats staan vragen en ondersteuning op het gebied van gezondheid. Hier kan het gaan om lichamelijke, psychosociale en sociaal emotionele problemen of vragen rondom het verkrijgen van aangepaste voorzieningen.

Start Coöperatie Sociaal Werk

in Meierijstad

In 2020 werden de voorbereidingen getroffen voor een verregaande samenwerking tussen de welzijnspartners in Meierijstad. Sinds begin 2021 is dit een feit. Farent, Welzijn De Meierij, Lumens, ONS welzijn en MEE De Meent Groep  vormen samen de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad U.A. Samen blijven we complete maatschappelijke hulp bieden in de gemeente Meierijstad.

Trix Cloosterman, directeur Welzijn De Meierij over de start van de coöperatie: “Als voorzitter van de coöperatie ben ik er trots op dat wij op deze manier onze samenwerking hebben doorontwikkeld. Het belangrijkste in onze dienstverlening is dat de vraag van de inwoners centraal blijft staan met vooral oog voor de lokale situatie en directe omgeving, de eigen kern, wijk of buurt in Meierijstad.”

Kortere lijntjes 

in Sint-Michielsgestel

In de vijf dorpskernen in de gemeente Sint-Michielsgestel zijn twee gemeentelijke wijkteams werkzaam met daarin medewerkers WMO, participatie, schulddienstverlening, bijzondere bijstand en jeugd. Daarnaast is er een sociaal team met daarin de beroepskrachten van Farent, MEE, Vivent en CvtB, waarbij de medewerkers van schulddienstverlening en WMO ook nog aansluiten. In 2020 zijn de lijntjes tussen deze twee teams aanmerkelijk korter geworden. Casussen worden vaker gezamenlijk besproken, medewerkers uit beide teams gaan regelmatig met elkaar op huisbezoek. Men maakt meer gebruik van elkaars kennis en netwerk en ‘dubbele’ werkoverleggen worden zoveel mogelijk voorkomen. Dat levert meer maatwerk op voor de cliënt en kortere wachttijden. Een duidelijke win-winsituatie in Sint-Michielsgestel.

Een voorbeeld is een meneer die alleen woont en in een rolstoel zit. Zijn huis is een puinhoop en er is dringend een verbouwing nodig. Verder moet onderzoek uitwijzen of meer passende, langdurige begeleiding nodig is in plaats van de kortstondige inzet van maatschappelijk werk. Farent voert de casusregie en door met elkaar om de tafel te zitten, wordt op korte termijn een en ander in gang gezet. Er wordt gespecialiseerde thuisbegeleiding vanuit de WMO ingezet om zijn huis op te ruimen, Vivent regelt de verbouwing en meneer wordt verder lichamelijk en geestelijk onderzocht. Door korte lijnen en samenwerking op maat kon deze cliënt snel worden geholpen.