Farent in De Meierij
en Midden-Brabant.

Maatschappelijk werkers van Farent zijn ook actief in de regio’s De Meierij en Midden-Brabant. Ze zijn dagelijks in verbinding met bewoners, samenwerkingspartners en opdrachtgevers in de gemeenten Altena, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught.

Naast onze reguliere inzet, zijn er in elke gemeente mooie projecten of activiteiten te noemen uit het jaar 2021. 

Een kort overzicht:

Lekker in je vel

in Loon op Zand

In gemeente Loon op Zand biedt Farent algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk. Het contract hiervoor is eind 2021 verlengd met 2 jaar. Naast deze opdracht is in 2021 het project ‘Lekker in je vel’ gestart. Het project is een training op basisscholen voor leerlingen in de leeftijd van acht tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met veranderingen en onvoorspelbare situaties zoals de coronaperiode. Ook ouders worden betrokken.

Het is gericht op herstel en normaliseren van het alledaagse leven, zodat duurzaam ingezet kan worden op het welzijn van kinderen en ouders. Het project wordt uitgevoerd door de schoolmaatschappelijk werkers. De training Lekker in je vel leert basisschoolkinderen meer zelfvertrouwen te krijgen en zelf te zoeken naar oplossingen. Kinderen leren goed om te gaan met piekergedachten en beter emoties te uiten en verwoorden.

Preventieve aanpak en voorkoming vechtscheidingen

in Hilvarenbeek

In de gemeente Hilvarenbeek is Farent gestart met een consulent Ouders in Relatie/Scheiding. Zij is voor gezinnen en beroepskrachten een vast aanspreekpunt voor vragen rondom ouderschap in relatie en tijdens scheiding. Ouders kunnen bij haar terecht voor een vrijblijvend gesprek. Hierbij wordt geïnventariseerd wat de behoeften van de ouder(s) zijn zodat samen bekeken kan worden hoe het beste hierin geadviseerd kan worden. De consulent kan (lokaal of regionaal) de weg wijzen of soms meegaan om te zorgen dat iemand met de vraag op de juiste plek aankomt. In maximaal 3 contacten geeft zij advies, psycho-educatie of consultatie. Daarnaast kan de consulent samen met beroepskrachten in het netwerk van Hilvarenbeek meedenken en consultatie geven over een aanpak. Verder gaat de consulent eventueel mee op huisbezoek en legt zo nodig het contact met de Gezinsadvocaat voor juridische ondersteuning.

Verder leverde Farent de kwartiermaker voor het Fysiek Scheidingsloket Hilvarenbeek (pilotgemeente in Hart voor Brabant). De focus ligt op het verbinden van inhoud en proces én de samenwerking van Dorpsnetwerk en Samenzorgteam. Daarin maakt de kwartiermaker helder wie welke taken, rollen en verantwoordelijkheden heeft in welke fase van de scheiding van ouders. Dat kan van dorpsondersteuner, vertrouwenspersoon sportclub, leerkracht, jongerenwerker tot gezinsadvocaat zijn. Het is belangrijk om aandacht te vragen voor wat écht verschil maakt voor kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met een scheiding. Verder brengt ze in kaart wat de netwerkaanpak betekent voor de samenwerking met (regionaal ingekochte) jeugdzorgaanbieders.

Samen Oplopen Heusden

verbindt vrijwilligers aan stressvolle gezinnen

In oktober 2021 is het project Samen Oplopen Heusden gestart. Dit project verbindt vrijwilligers aan gezinnen die veel stress ervaren. Stress vanwege een nieuw land, weinig financiële armslag hebben, alleenstaande ouder zijn, zaken in de samenleving lastig vinden, zich alleen of overbelast voelen of andere factoren die zorgen geven. De vrijwilligers leveren steun, zorg en begeleiding in het gezin. Samen Oplopen wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband Bijeen. De maatschappelijk werkster van Farent – maatschappelijk is één van de 2 coördinatoren. Zij begeleidt de koppeling van de vrijwilliger aan het gezin of een jongere.

Samen Oplopen is ervan overtuigd dat gezinnen pas echt duurzaam opknappen als we elke stressfactor aanpakken. Samen Oplopen doet dan ook alles wat nodig is om in dat ene gezin de stress weg te nemen. Maatwerk dus. Denk aan: coachen, hulp bij opvoeding en financiële zorgen, spelen met de kinderen, begeleiding naar instanties, samen activiteiten ondernemen of klussen, helpen met integreren en de samenleving begrijpen, bieden van gezelligheid, aandacht en een luisterend oor. In de vertrouwde thuisomgeving, met oog voor alle leden van het gezin.

 

Het gezinsklimaat verbetert en ouders, kinderen en jongeren kunnen daardoor zelfstandig en gelukkig verder. En die stap naar professionele hulpverlening? Die is dan vaak niet nodig.

Loket Wegwijs

in Oisterwijk

Loket Wegwijs Oisterwijk is in 2020 opgezet om inwoners één ingang te bieden voor vragen of hulp nodig hebben op het gebied van zorg, wonen, werk, geldzaken en opvoeden. Farent leverde de kwartiermaker hiervoor tot juni 2021. In overleg met de gemeente is deze inzet beëindigd en omgevormd naar een samenwerking tussen de gemeente, MEE en Farent binnen Loket Wegwijs. Het team kortdurende ondersteunende ondersteuning wordt hierbij aangestuurd door Farent en MEE.

Loket Wegwijs Oisterwijk biedt één integrale toegang waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen, zorgen en twijfels. Loket Wegwijs vormt hiermee het portaal richting buurtinitiatieven, maatschappelijke instanties en andere informatie- en hulpaanbieders. Inwoners, maatschappelijke partners, sociale ondernemers, onafhankelijke cliëntondersteuners, huisarts/POH, dienstverleners en zorgaanbieders kunnen het team van Loket Wegwijs fysiek, telefonisch en per e-mail bereiken. In de afgelopen jaren heeft het Loket Wegwijs zich inhoudelijk sterk ontwikkeld, met als resultaat adequaat op- en vooral ook afschalen van dienstverlening en normaliseren van problematiek. Met goede registratie door medewerkers en monitoring door de gemeente is de relatie tussen inzet en kwaliteit van dienstverlening, sturing op cliëntstromen en afschalen beter inzichtelijk geworden.

Loket Kind en Scheiden

in Meierijstad

In Meierijstad leverde Farent vanuit de Coöperatie Meierijstad algemeen maatschappelijk werk, jeugd- en crisishulp. Er zijn mooie initiatieven gestart, zoals de start van de nieuwe functie jeugdmaatschappelijk werk. De jeugdmaatschappelijk werker is er specifiek voor jongeren in de Meierijstad en legt een sterke verbinding tussen individuele hulp en de collectieve voorzieningen (o.a. jongerenwerk). Naast jeugdmaatschappelijk werk is er een belangrijke stap gemaakt ten aanzien van (complexe)scheidingsproblematiek. Zo participeert Farent in het loket Kind en Scheiden. Het loket is een samenwerking tussen coöperatiepartners Farent, Lumens en ONS welzijn en opereert onder de vlag van het CJG. In 2022 gaat dit van start gaan.

De Coöperatie Meierijstad is als opdrachtnemer in ontwikkeling. Dat betekent dat zowel met de gemeente als binnen de Coöperatie frequent overleg is gevoerd om de dienstverlening integraal als 5 participerende organisaties aan te bieden, in goede afstemming met de vraag van de opdrachtgever.

Integraal werken

in Sint Michielsgestel

In de gemeente Sint-Michielsgestel verzorgt Farent het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk. Onze maatschappelijk werkers hebben bijgedragen aan de pedagogische en maatschappelijke verandering binnen deze gemeente. De meest voorkomende problematiek bij volwassenen bestaat hier uit: problemen rondom partner relaties opvoeding, familierelaties, gezondheid en huiselijk geweld. Bij jongeren betreft het problemen op het gebied van gezondheid, familierelaties, opvoeding, school/opleiding en het verwerken van de echtscheiding van ouders.

De verbindingen tussen samenwerkingspartners (o.a. met BINT, MEE, GGD en WSD) zijn in 2021 versterkt en samen hebben wij gewerkt aan een uitvoeringsplan. In de praktijk zoeken professionals elkaar steeds vaker op, met als doel zoveel mogelijk ‘integraal te werken’.

Clienten beoordelen dienstverlening

in Altena met een 8

Farent leverde in Altena in 2021 voor de kern Aalburg algemeen en schoolmaatschappelijk werk. Cliënttevredenheid. De algemene tevredenheid van de inwoners van Altena, werkgebied Aalburg over de dienstverlening van Farent is in 2021 beoordeeld met het cijfer 8. Vanaf 2022 is Farent niet meer actief in de gemeente Altena. De gemeente schreef voor het sociaal werk, inclusief AMW/SMW een aanbesteding uit. Hoewel Farent hiervoor een offerte uitgebracht, heeft de gemeente de opdracht gegund aan een andere organisatie.

30 trajecten maatschappelijk werk

in Maasdriel

De gemeente Maasdriel kocht bij Farent in 2021 30 trajecten algemeen maatschappelijk werk, die op vraag van het sociaal team van de gemeente werden geleverd.
Farent heeft hierdoor cliënten in deze gemeente geholpen bij allerlei vragen op het gebied van opvoeden, financiën en relaties. Daarnaast heeft Farent specifiek geholpen bij financiële en praktische vragen bij de inloopspreekuren.

CIT dienstverlening

voor 8 gemeenten in Noord Oost Brabant en Bommelerwaard

Het Crisis Interventieteam (CIT) was 24/7 bereikbaar, ging ‘erop af’ als dat nodig was, en gaf uitvoering aan de functies ‘melden en horen’ in het kader van de WvGGZ. Er was in 2021 sprake van een sterk toenemend aantal crisissituaties en zorgwekkende veiligheidszaken, én een toenemend beroep van professionals van andere organisaties op de CIT consultfunctie. Een analyse van de caseload wees uit dat uitbreiding van het CIT noodzakelijk was. Bij de contractverlenging is door het RIOZ namens de regiogemeenten besloten tot een budgetverhoging vanaf 2022. Dit maakt het team van het CIT meer robuust om het 24/7 rooster te draaien en de toenemende aantal casussen op zich te nemen.

Ook is er nu meer tijd voor het uitbouwen van de relaties met netwerkpartners in de zorg- en veiligheidsketen, de consultfunctie voor professionals van andere welzijns- en zorgorganisaties